Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Regulamin Akademickiego Centrum Sportowego


TYMCZASOWY REGULAMIN
AKADEMICKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ


Gdynia 2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej, w skrócie ACS, jest obiektem administrowanym przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Marynarki Wojennej, zwanym dalej studium.
2. Bezpośredni nadzór nad ACS sprawuje Kierownik Studium oraz wyznaczona kadra studium.
3. Przeznaczeniem ACS jest zabezpieczenie realizacji zadań dydaktycznych z wychowania fizycznego, treningów sportowych, dodatkowych zajęć sportowych (popołudniowych i w dni wolne od zajęć dydaktycznych) oraz imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i innych.
4. Zajęcia w ACS odbywają się według wcześniej ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu (grafiku).
5. Wejście na obiekt odbywa się na podstawie ważnej przepustki uprawniającej do wejścia na teren AMW, karnetu lub za zgodą osoby uprawnionej (pracownika lub dyżurnego – obsługi ACS).
6. Wszystkie zajęcia na terenie ACS odbywają się pod nadzorem uprawnionej kadry.
7. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu ACS odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, obsługa obiektu, przedstawiciele podmiotów wynajmujących a także organizatorzy zawodów sportowych oraz innych przedsięwzięć.
8. Korzystanie z poszczególnych elementów kompleksu ACS określone jest regulaminami szczegółowymi umieszczonymi w widocznych miejscach w rejonach realizacji wybranych zajęć.


II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z AKADEMICKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO
1. ACS czynne jest:
• w dni powszednie: w godz. 06.00 - 21.30
• w dni wolne od zajęć:*) w godz. 10.00 – 17.30
*) nie dotyczy świąt oraz innych okresów, w których kompleks wyłączony jest z użytku)
2. Zajęcia z wychowania fizycznego i treningi w sekcjach sportowych oraz inne zajęcia grupowe prowadzone są przez uprawnioną kadrę dydaktyczną, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo ćwiczących oraz stan techniczny wyposażenia, przyrządów i przyborów.
3. Treningi indywidualne odbywają się pod nadzorem kadry studium realizującej zadania w ramach nadzorów służbowych lub osób upoważnionych posiadających stosowne kwalifikacje.
4. Uczestnicy zajęć (oraz osoby korzystające z ACS) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ACS oraz do bezwzględnego stosowania się do zaleceń kadry studium i obsługi obiektu. Osoby naruszające postanowienia regulaminów w ramach kompleksu ACS będą usuwane z obiektu. Za wypadki oraz straty materialne wynikające z winy osób korzystających odpowiedzialność finansową, jak też karną ponoszą te osoby.
5. Za przedmioty pozostawione w szatni lub innych miejscach obsługa ACS nie ponosi odpowiedzialności.
6. Ćwiczących w ACS obowiązuje ubiór sportowy i zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.
7. O wypadkach ćwiczących oraz uszkodzeniach, sprzętu lub wyposażenia będącego na wyposażeniu ACS należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
8. Na terenie ACS i w jego obrębie zewnętrznym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów za wyjątkiem miejsc wyznaczonych oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających.

9. Zabrania się również:
a) wchodzenia na teren ACS wbrew zakazom pracowników studium i obsługi obiektu;
b) nadmiernego hałasowania oraz zaśmiecania obiektu;
c) wprowadzania zwierząt.
10. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, reguluje doraźnie kierownik oraz pracownicy studium.
Opracował: kmdr por. Dariusz SAPIEJKA
23-02-2016 r.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl