Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube


Archiwum działa w oparciu o następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. nr 123, poz. 698 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) i aktach prawnych wydanych na jej podstawie;
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) i aktach prawnych wydanych na jej podstawie;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1692);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r., nr 196, poz. 1161);
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej (Dz.U. z 2005 r. nr 32, poz. 284);
  • Zarządzenie Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2005 r. nr 4, poz. 20);
  • Zarządzenie nr 42/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 19 grudnia 2013 r. poz.368);
  • Decyzja Nr 183/MON z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2012 r., poz. 216);
  • Polska Norma PN-ISO 11799, czerwiec 2006 r. Wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl