Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Od 2015 roku językiem publikacji w „Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej” ['Scientific Journal of Polish Naval Academy'] jest język angielski i Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły napisane w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Formatka artykułu

Adresy do przesyłania artykułów:

*Akademia Marynarki Wojennej
 Redakcja Zeszytów Naukowych AMW
 ul. J. Śmidowicza 69
 81-127 Gdynia

*e-mail: b.rozanska@amw.gdynia.pl

Do 2017 roku Redakcja wymagała od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.
Od 2018 roku artykuły są publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Autorzy zawierają z właścicielem czasopisma umowę licencyjną. Jej formularz jest dostępny poniżej.

Open Access License_SJ of PNA


Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu), a także źródeł finansowania artykułu. Formularz oświadczenia jest dostępny poniżej.

Statement about the author’s contribution to the publication


Redakcja wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).
 

Przebieg procedury recenzowania


Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania artykułów w 'Scientific Journal of Polish Naval Academy' [„Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej”] jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Złożone w Redakcji artykuły są wstępnie oceniane przez redaktorów tematycznych i w przypadku zakwalifikowania do recenzji merytorycznych są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. Recenzowanie odbywa się w systemie double-blind review process. Jeżeli recenzent nie podejmuje się wykonania recenzji, Komitet Redakcyjny ZN AMW może wyznaczyć innego recenzenta. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.  Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i otrzymuje ją do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzenta. Konsultowanie uwag odbywa się za pośrednictwem Redakcji.
Raz w roku podawana jest lista recenzentów.

Formularz recenzji
Review form

Wymogi formalne

 1. Format artykułu:

 • B5
 • marginesy 25 mm
 • pojedynczy odstęp między wierszami
 • czcionka Times New Roman, wys. 11 p.


2. Układ artykułu:

 • imię i nazwisko
 • szczegółowa afiliacja
 • tytuł
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.


3. Rysunki:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.


4. Tabele:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
 • tekst w tabelach 10 p.

 

5. Wzory:

 • ponumerowane, pisane w edytorze równań.


6. Bibliografia:

 • uporządkowana alfabetycznie
 • zapisana w formacie ISO 690.

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.
Wszelkich informacji udziela redaktor prowadzący.
 

 

Information for Authors

All submissions should be in the Microsoft Word word processor (.doc or .docx). They should not be longer than one author’s sheet. Since 2015 English has been used as the language for publications in ‘Scientific Journal of Polish Naval Academy’ and the Editorial Board admits papers written in English exclusively. All papers are reviewed.

The reviewing procedures

The reviewing procedure complies with the recommendations by the Ministry of Science and Higher Education. Editors (knowledgeable and qualified in the field of study) make initial assessment if papers submitted to the editor’s office are suitable for the journal and if review is warranted. Then the papers are reviewed by two independent reviewers. They hold the title of professor or a post-doctoral degree in the specific field and they have the reputation of fair and unbiased reviewers. The journal uses the dou-ble-blind review process. If the selected reviewer does not accept the proposal to making a review, the Editorial Board of ZN AMW may select another reviewer. In cases of controversy additional reviewers are selected. Assessments of all reviewers are treated with due respect. The review is in the written form and concludes with an unequivocal recommendation to accept the paper for publication or to reject it. The reviewers are not allowed to use their knowledge concerned with the paper prior to its publication. The author is notified of the result of the review process and is provided access to the review once the reviewer’s identity has been blinded. Afterwards correspondence with the Editorial Board of SJ of PNA concerned with eventual comments becomes possible. The list of reviewers is announced once a year.

Authors are required to submit the paper together with the copyright transfer declaration and the declaration of contribution to the paper submitted (available at the AMW Internet site Zeszyty Naukowe AMW -> Informacje dla Autorów).

Paper layout:
 • first name and last name (surname)
 • detailed affiliation
 • title
 • abstract
 • key words
 • introduction
 • main body including research methodology and obtained results
 • conclusions (or summary)
 • list of references
 • title, abstract and key words in the Polish language.

Numbered figures and tables.

Formulas:

 • numbered
 • written in a formula editor.


List of references:

 • in the alphabetical order
 • written in ISO 690 format.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl