Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Na samym początku chciałbym przybliżyć Wam pokrótce historię duszpasterstwa wojskowego:
Posługa duszpasterska w Wojsku Polskim sięga czasów średniowiecza. Przed wprowadzeniem stałych kapelanów wojskowych, co nastąpiło pod koniec XVII wieku, posługę duchową w Wojsku pełnili kapelani obozowi i spowiednicy królów, książąt i hetmanów udających się na wyprawy wojenne. Stałe duszpasterstwo wojskowe wprowadził Sejm Warszawski w 1690 roku. Z kolei, w uchwałach Sejmu Wielkiego przewidziano stałe etaty kapelańskie dla każdego pułku piechoty, kawalerii i gwardii.
Duchowieństwo polskie sprawowało służbę duszpasterską także wobec żołnierzy polskich w armiach państw zaborczych. Podczas Powstania Listopadowego wzięło udział 22 kapelanów zawodowych oraz kilkudziesięciu księży i zakonników, którzy ochotniczo zgłosili się do powstańczych szeregów, by pełnić obowiązki duszpasterskie na froncie. W Powstaniu Styczniowym funkcję kapelanów spełniało duchowieństwo cywilne, które oprócz opieki duchowej niosło powstańcom pomoc materialną i udzielało schronienia.
Służbę duszpasterską wśród żołnierzy pełnili duchowni w formacjach polskich w czasie pierwszej wojny światowej. Swoich kapelanów miały Legiony Józefa Piłsudskiego, korpusy powstające w Rosji, oddziały syberyjskie i armia gen. Hallera.
Duszpasterstwo II Rzeczypospolitej kształtowało się w warunkach wojny o granice i obrony odzyskanej niepodległości. Doświadczenia insurekcyjne i z okresu służby w polskich formacjach wojskowych z okresu I wojny światowej wskazywały jak bardzo znaczący wpływ na morale żołnierzy miał dobrze spełniający swoje obowiązki kapelan. Lata 1918-1921 potwierdzają tę tezę, ale też ujawniają dodatkowe funkcje oświatowo-wychowawcze, jakie nałożono na kapelanów wojskowych. Od 1919 r. pracę kapelanów organizował i kierował nią Konsystorz Polowy, który włączono do struktury Ministerstwa Spraw Wojskowych. Naczelny Wódz ustalił też strukturę hierarchiczną korpusu kapelanów na czele z biskupem polowym, któremu podlegał naczelny kapelan, dziekani okręgów, proboszczowie dywizyjni i kapelani. Strukturę duszpasterstwa polowego dostosowano  do organizacji sił zbrojnych.
Status duszpasterstwa wojskowego został ustalony mocą konkordatu zawartego 10 lutego 1925 roku między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. W rok później zaczął obowiązywać "Statut Duszpasterstwa Wojskowego" nadany przez Stolicę Apostolską i zatwierdzony przez władze polskie. W okresie międzywojennym w służbie czynnej pełniło obowiązki duszpasterskie ok. 250 kapelanów etatowych, co było następstwem decyzji Episkopatu Polski z 1919 roku, by do wojska skierować do 5% księży.
Ofiarną i krwawą kartę zapisali kapelani w czasie II wojny światowej towarzysząc żołnierzowi polskiemu na wszystkich frontach, w partyzantce, w konspiracji i obozach jenieckich.  Poza wpływem biskupa Gawliny pozostawała służba duszpasterska w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego na froncie wschodnim.
Po roku 1945 władze komunistyczne zdecydowały nie odtwarzać Biskupstwa Polowego. Nie zdecydowano się jednak na całkowite zlikwidowanie duszpasterstwa wojskowego.  Jako jego namiastkę powołano do życia Dziekanat Generalny Wojska Polskiego. Stojący na jego czele generalny dziekan pełnił jedynie funkcje administracyjne z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Jurysdykcję kanoniczną otrzymywał od Prymasa Polski, a poszczególni kapelani na terenie Polski od Biskupów miejsca.
Dnia 21 stycznia 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przywrócił w Polsce Ordynariat Polowy. Katedrą Polową Wojska Polskiego został ustanowiony dotychczasowy kościół garnizonowy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie.
Zgodnie z Dekretem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie Ordynariat Polowy rozpoczął swoje funkcjonowanie od dnia 31 stycznia 1991 roku.
Konsekracja Biskupa Polowego odbyła się na Jasnej Górze dnia 23 lutego 1991 roku, a następnego dnia, 24 lutego tegoż roku, Biskup Polowy odbył uroczysty Ingres do Katedry Polowej.
Została zorganizowana struktura diecezjalna  Ordynariatu Polowego na terenie całego kraju w liczbie 91 parafii wojskowych. Ponadto w Diecezji Wojskowej funkcjonuje 117 samodzielnych ośrodków duszpasterskich. Troską duszpasterską kapelanów wojskowych objęci są również żołnierze polscy uczestniczący w misjach pokojowych ONZ w Syrii i Libanie, a obecnie w Operacji Pokojowej SFOR w Bośni, Kosowie, Iraku, Afganistanie, Czadzie oraz wszędzie tam gdzie służą polscy żołnierze.
Tak więc, chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom Sił Zbrojnych RP Ordynariat Polowy WP we współpracy ze Sztabem Generalnym i Uczelniami Wojskowymi, zgodnie z planem kursowego przeszkolenia kadry rezerw w Siłach Zbrojnych RP w 2008 roku, dnia 09 czerwca przeprowadzono w naszej Akademii wcielenie księży  diecezjalnych na Oficerski Kurs Szkolenia Rezerw w korpusie osobowym duszpasterstwa na czas „W” (na czas wojny - dla niewtajemniczonych). 
Oto lista księży uczestniczących w przeszkoleniu:
Ks. Jarosław ALEKSANDROWICZ – kapelan Policji
Ks. Artur DURSKI
Ks. Roman FERENC (wyzn. Grekokatolickiego)
Ks. Rafał GIEDROJC (st. szer. rez.  – odbył służbę zasadniczą w OSNiPWP)
Ks. Marek JANUSZEWSKI
Ks. Tomasz JASKÓŁKA
Ks. Tomasz KASZANEK
Ks. Bolesław LESZCZYŃSKI
Ks. Ireneusz MACEK
Ks. Marcin MOŁDAWSKI – kapelan Policji
Ks. Tomasz OLSZEWSKI
Ks. Wojciech PISKORZ (st. szer. rez.  – odbył służbę zasadniczą w Żandarmerii Wojskowej)
Ks. Wojciech POJAWA (kapral rez. - odbył służbę zasadniczą w Wojskach Lądowych)
Ks. Krzysztof RUTKOWSKI
Ks. Arkadiusz SKWARA (mar. pchor. - odbył służbę zasadniczą biorąc udział w studium wojskowym Akademii Morskiej) – kapelan Ludzi Morza
Ks. Łukasz SYNORADZKI
Ks. Marcin SZCZĘSNY
Ks. Marcin WASILEWSKI
Ks. Marcin WAWRZYNKOWSKI
Ks. Marek ŻUCHOWSKI.

Księża ci oczywiście po tym przeszkoleniu oraz promocji oficerskiej zostaną przeniesieni do rezerwy, ale mogą również wstąpić w poczet czynnych kapelanów. Aby jednak była taka możliwość muszą być wolne etaty podporuczników w Ordynariacie Polowym WP oraz zgoda ich Ordynariusza czyli biskupa. 
Po przeszkoleniu podstawowym, podczas którego księża przeszli szkolenie ogólnowojskowe w salach uczelnianych, na placu musztry, strzelnicy oraz w kaplicy akademickiej, gdzie codziennie sprawowali Ofiarę Mszy św., nadszedł dzień uroczystej przysięgi wojskowej w dniu 26 czerwca 2008 roku. Przysięgę poprzedziła, jak zawsze, Msza św. w intencji przysięgających  w kościele Marynarki Wojennej na Oksywiu.
W ceremonii wziął udział wiceadmirał Maciej Węglewski, szef szkolenia Marynarki Wojennej oraz rodziny i zaproszeni goście. Honorowymi gośćmi uroczystości byli marynarze, uczestnicy V Światowego Zjazdu Marynarzy Polskich.
Zaszczytu przysięgi na sztandar uczelni dostąpiło czterech księży podchorążych: ks. mar. pchor. Tomasz Jaskółka, ks. mar. pchor. Artur Durski, ks. mar. pchor. Marcin Wawrzynkowski i ks. mar. pchor. Łukasz Synoradzki.
W obecności przybyłych rodzin i zaproszonych gości, żołnierskie ślubowanie złożyło 16 podchorążych, ponieważ 4 księży już wcześniej składało przysięgi wojskowe podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej.
Udzieliłem przysięgającym błogosławieństwa, a dziekan ewangelicko-augsburski ks. kmdr por. Marek Loskot złożył im życzenia od swojego biskupa.
Zwracając się do podchorążych wiceadmirał Maciej Węglewski powiedział: „Składaliście już swoją najważniejszą w życiu przysięgę służyć Bogu. Ta przysięga jest równie ważna. Nakłada na Was obowiązek obrony ojczyzny. Zdobywajcie doświadczenie, uczcie się. Zanieście do Waszych parafii miłość do wojska, do Marynarki Wojennej”.
W imieniu przysięgających głos zabrał ks. mar. pchor. Jarosław Aleksandrowicz. Cytując słowa z Biblii mówił, że on i jego koledzy są od dawna żołnierzami. Żołnierzami Jezusa.
Po przysiędze i  krótkoterminowych urlopach wrócili, aby zgłębiać w Akademii Marynarki Wojennej specjalistyczną wiedzę na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich z zakresu międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, podstaw wychowania wojskowego, prawa i administracji wojskowej, gotowości bojowej i mobilizacyjnej, taktyki Marynarki Wojennej RP, zabezpieczenia logistycznego działań sił MW, uzbrojenia okrętowego, prawa morskiego, wiedzy okrętowej oraz etyki normatywnej. 
Po zdaniu wymaganych egzaminów odbyli praktykę podoficerską w jednostkach MW, a raczej parafiach garnizonowych w rejonie ich pracy, po której dnia 30 lipca w sali Senatu otrzymali świadectwa ukończenia kursu oficerskiego w korpusie osobowym duszpasterstwa, i od tej pory będą stanowić rezerwę kadrową kapelanów Wojska Polskiego.
 
Po 75 latach od ostatniej promocji kapelanów wojskowych na czas „W”, która odbyła się  w 1933 roku, dnia 29 października 2008 roku o godz. 10.00 na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 67 księży kapelanów, którzy zostali przeszkoleni na czas wojny w uczelniach wojskowych w Dęblinie, Gdyni i Wrocławiu. Wśród nowo promowanych kapelanów znalazła się grupa 20 księży, którzy w miesiącach od czerwca do lipca br. odbywali wspomniane przeszkolenie w Akademii Marynarki Wojennej.
Aktu promocji w asyście biskupa Polowego WP gen. dyw. ks. bpa Tadeusza PŁOSKIEGO dokonał zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, wiceadmirał Tomasz MATHEA. Prezydenta RP na uroczystości reprezentował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan minister Władysław STASIAK, Ministra Obrony narodowej - Dyrektor Generalny MON pan Jacek OLBRYCHT. Akademię Marynarki Wojennej reprezentowała 6-osobowa delegacja z panem Admirałem, Rektorem–Komendantem na czele.

 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl