Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI


Program kursu
Kurs dedykowany jest głównie studentom przyjętym na I rok studiów, ale także dla wszystkich, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności z zakresu matematyki. Kurs uwzględnia wymagania programowe z matematyki obowiązujące na wyższych uczelniach. Głównym celem kursu jest wyrównanie różnic programowych, powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy z matematyki.
Czas trwania: 12 dni od 15.09.2017 do 28.09.2017
(po 5 godzin lekcyjnych z sobotami włącznie – w godzinach od 9.00 do 14.00)
- wykłady: 20 godzin
- ćwiczenia: 40 godzin
Razem: 60 godzin
Planowany termin kursu
15.09.-28.09.2017

Opłaty
300 PLN
Istnieje możliwość dokonania opłaty za kurs przelewem na konto AMW (wpłata w banku, wpłata na poczcie, przelew internetowy) lub gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.
Jako tytuł przelewu należy podać nazwę kursu i termin!!!
Opłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przed zajęciami. Jednakże nie wcześniej, niż po uzyskaniu informacji, że zebrała się wymagana liczba chętnych do rozpoczęcia kursu. Osoby dokonujące przelewu proszone są o przyniesienie pierwszego dnia potwierdzenia wpłaty.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 Gdynia
KREDYT BANK Filia nr 4 O/Gdynia
95150018811210200332510000


Zgłoszenia na kurs i dodatkowe informacje:
Dziekanat WME, pani Teresa Zielińska, pani Beata Iwaniuk
tel. 058 261-26-26-48
e-mail: b.iwaniuk@amw.gdynia.pl ; t.zielinska@amw.gdynia.pl ;

Uwaga: Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników.

PROGRAM KURSU Z MATEMATYKI

1.Liczby rzeczywiste.
Wartość bezwzględna liczby. Działania na potęgach o wykładniku wymiernym.
Logarytmowanie.
2. Wyrażenia algebraiczne.
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych, wzory skróconego mnożenia, dwumian
Newtona.
3. Funkcje i ich własności.
Funkcje monotoniczne, różnowartościowe, parzyste i nieparzyste, okresowe. Pojęcie
funkcji odwrotnej. Przekształcanie wykresów funkcji.
4. Funkcja liniowa.
Równania, nierówności i układy równań liniowych.
5. Funkcja kwadratowa.
Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji. Równania, nierówności i układy równań
stopnia drugiego.
6. Wielomiany.
Twierdzenia o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu. Równania i
nierówności wielomianowe.
7. Funkcja wymierna.
Wykresy funkcji homograficznych. Równania i nierówności wymierne.
8. Funkcje potęgowe.
Wykresy i własności funkcji potęgowych. Równania i nierówności pierwiastkowe
9. Funkcja wykładnicza.
Wykresy i własności funkcji. Równania i nierówności wykładnicze.
10. Funkcja logarytmiczna.
Wykresy i własności funkcji. Równania i nierówności logarytmiczne.
11. Funkcje trygonometryczne.
Miara łukowa kąta. Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. Wzory
redukcyjne. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Równania trygonometryczne.
12. Funkcje cyklometryczne.
Wykresy i własności funkcji cyklometrycznych.
13. Elementy geometrii analitycznej.
Równania okręgu, elipsy, hiperboli i paraboli.
14. Opis obszarów na płaszczyźnie ograniczonych krzywymi.
15. Ciągi liczbowe.
Wzory ogólne i rekurencyjne ciągów. Monotoniczność ciągu. Ciągi arytmetyczne i
geometryczne.
16. Granice ciągów liczbowych.
Pojęcie granicy ciągu. Twierdzenia o granicach ciągów. Szereg geometryczny.
17. Granica funkcji w punkcie i w nieskończoności.
Granice właściwe i niewłaściwe funkcji. Granice jednostronne funkcji w punkcie.
Asymptoty wykresów funkcji.
18. Ciągłość funkcji.
Badanie ciągłości funkcji w punkcie i w przedziale.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl