Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 
Zamówienia: wydawnictwo@amw.gdynia.pl

Informacje o sposobie i warunkach zakupu książek

Do podanych cen brutto książek należy doliczyć koszt wysyłki!


NOWOŚĆ!

Cena: 47,00 zł
Andrzej DRZEWIECKI, Mariusz KARDAS, Zbigniew WOJCIECHOWSKI
Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989

Rok wydania: 2018
Objętość: s. 614; okładka miękka, foliowana

Monografia obejmuje trzy obszary badawcze: historyczny, społeczno-polityczny oraz społeczno-gospodarczy - każdemu z nich poświęcono odrębny rozdział. W rozdziale dotyczącym kwestii historycznych jego autor (A. Drzewiecki) próbuje odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: "Czy w 1945 r. mieliśmy do czynienia z odtwarzaniem MW, czy z tworzeniem jej od nowa?". W rozdziale poświęconym problematyce społeczno-politycznej jego autor (M. Kardas) analizuje wpływ czynników ideologicznych na rzeczywisty klimat obecności MW w życiu Pomorza. W ostatnim rozdziale jego autor (Z. Wojciechowski) zajmuje się infrastrukturą MW oraz jej powiązaniami z życiem społeczno-gospodarczym Pomorza. Cena: 46,00 zł

Józef URBAŃSKI, Zdzisław KOPACZ, Janusz POSIŁA
Maritime navigation. Part II

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 276; okładka miękka, foliowana

Publikacja jest tłumaczeniem na język angielski uznanego i cieszącego się od wielu lat dużą popularnością podręcznika Nawigacja morska.

Spis treści


Cena: 30,00
"Międzynarodowe Prawo Humanitarne", tom VII: Wojna na Ukrainie

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 262, okładka miękka, foliowana

Tematem numeru jest lokalny konflikt zbrojny w Donbasie i aneksja Krymu. Cztery artykuły dotyczą wprost wojny na Ukrainie, cztery kolejne pośrednio - zajmują się problemem użycia siły w świetle prawa międzynarodowego publicznego, wojną hybrydową, nowymi rozwiązaniami prawa polskiego dotyczącymi użycia sił zbrojnych na terytorium RP oraz międzynarodowym prawem humanitarnym w doktrynach przeciwpowstańczych. Pozostałe artykuły poruszają takie kwestie, jak: "interwencja humanitarna" w Libii w 2011 roku, zastosowanie MPH podczas "nowych wojen", zapewnienie przestrzegania MPH w operacjach wielonarodowych i przeciwdziałanie terroryzmowi lotniczemu z perspektywy MPH. 

Cena: 46,00
Józef Urbański, Zdzisław Kopacz, Janusz Posiła                  
Maritime navigation. Part I

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 242, okładka miękka, foliowana

Publikacja jest tłumaczeniem na język angielski uznanego i cieszącego się od wielu lat ogromną popularnością podręcznika Nawigacja morska. W części I autorzy przedstawiają definicję nawigacji, historię rozwoju nawigacji i rodzaje nawigacji morskiej oraz omawiają podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną.

Cena: 30,00

Czesław DYRCZ                                                                    
Meteorology and oceanography. Terms, definitions and explanations

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 228; okładka miękka, foliowana 

W publikacji przedstawiono i omówiono definicje terminów używanych w meteorologii i oceanografii. Ich listę stworzono na podstawie słowników, encyklopedii oraz różnego rodzaju książek z dziedziny meteorologii i oceanografii. Ponadto zaprezentowano i omówiono przykłady zjawisk meteorologicznych.Cena: 32,00

Zdzisław KOPACZ, Wacław MORGAŚ                                   
Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi na obszarach VTS

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 292; okładka miękka, foliowana

Celem podręcznika jest zapoznanie nawigatorów z dodatkowymi informacjami wspomagającymi prowadzenie statków na obszarach morskich z dużym natężeniem ruchu oraz z licznymi niebezpieczeństwami dla żeglugi. Publikację przygotowano z myślą głównie o studentach wydziałów nawigacyjnych uczelni morskich. Korzystać mogą z niej również oficerowie statków i służb lądowych zapewniających bezpieczeństwo żeglugi na obszarach działania VTS.

 

Obrona powietrzna. Przegląd osiągnięć                            
Artur CYWIŃSKI, Stanisław MILEWSKI, Andrzej ŻAK (red. nauk.)

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 382; okładka miękka, foliowana

Monografia stanowi podsumowanie dyskusji toczonej w gronie przedstawicieli szkolnictwa wyższego, przemysłu obronnego i wojska. Publikacja składa się z następujących części tematycznych: stan i tendencje rozwojowe systemów obrony powietrznej; automatyzacja procesu dowodzenia i kierowania środkami walki; systemy rozpoznania i zobrazowania sytuacji powietrznej, nawodnej i brzegowej; technologie systemów obrony powietrznej; proces i warunki szkolenia wojsk; problemy interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów obrony.
SPIS TREŚCI

Cena: 33,00
 
Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewodnik dla nauczycieli     
Krzysztof KUBIAK, Piotr MICKIEWICZ (red.)

Rok wydania: 2017
Objętość: s. 368; okładka miękka, foliowana

Autorzy publikacji chcieli stworzyć szeroką propozycję dydaktyczną, która pozwoliłaby na zbudowanie standardów bezpieczeństwa w szkołach. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby ułatwiły przeprowadzenie z uczniami dyskusji na temat zagrożeń, a także pozwoliły na wykształcenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Tematy podzielono na siedem grup: zagrożenia dla zdrowia i życia; zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku; zagrożenia wywołane substancjami psychoaktywnymi; zagrożenia psychospołeczne; zagrożenia sieciowe (Internet); zagrożenia środowiskowe; porady dla nauczycieli. 

Cena: 34,00

 
Dariusz ŻOŁNIERUK                                                           
Nakres drogi okrętu. Część I. Wyznaczanie pozycji zliczonej na standardowej mapie morskiej

Rok wydania: 2016
Objętość: s. 482; okładka miękka, foliowana

Publikacja jest zarówno podręcznikiem, jak i szczegółowym poradnikiem metodycznym z zakresu nawigacji. Ma ona na celu przede wszystkim bardzo szczegółowy opis rozwiązań praktycznych realizowanych w ramach prowadzonego nakresu drogi okrętu. Zawiera algorytmy, wskazówki, przykłady i rozwiązane zadania kompleksowe opatrzone komentarzem a dotyczące sposobów prowadzenia prac graficznych na mapie morskiej z uwzględnieniem dryfu i znosu jednostki.


Cena: 28,00

Mała ilość!
 
Bogdan SZTUROMSKI                                                     
Modelowanie oddziaływania wybuchu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu numerycznym

Rok wydania: 2016
Objętość: s. 189; okładka miękka, foliowana

W publikacji przedstawiono tylko wybrane problemy oceny odporności udarowej okrętu (konstrukcji morskich) niezbędne do wykonania analizy wytrzymałości kadłuba okrętu w ujęciu numerycznym. Główne rozdziały poświęcono następującym zagadnieniom: oddziaływanie wybuchu podwodnego na okręt; opis wybuchu podwodnego; opis właściwości materiałów w ujęciu numerycznym; całkowanie numeryczne równań ruchu w ujęciu MES; geometria kadłuba okrętu i dyskretyzacja; ośrodek akustyczny; przykłady obliczeniowe.

Cena: 18,00
Mała ilość!

 
Miron KŁUSAK                                                           
Geopolityczne uwarunkowania przemian politycznych w Unii Europejskiej na początku XXI wieku

Rok wydania: 2016
Objętość: s. 127; okładka miękka, foliowana

Publikacja jest próbą stworzenia diagnozy dotyczącej Europy w latach 2014-2015, wychodzącej z kryzysu i dążącej do umocnienia swojej obronności. W pięciu rozdziałach Autor porusza następujące problemy: polityczne uwarunkowania wychodzenia z kryzysu; różnorodność poglądów w sprawie diagnozy; możliwość definiowania geopolitycznych priorytetów w nieustannie zmieniającej się sytuacji; zagrożenie chaosem i konfliktem; prezentacja opinii wybitnych uczonych na temat przyszłości Europy.


Cena: 30,00
 
Stanisław MUSIAŁ                                                       
Maghreb i znaczenie jego obecności we Francji

Rok wydania: 2016
Objętość: s. 378; okładka miękka, foliowana

Maghreb w swym tradycyjnym znaczeniu obejmuje Maroko, Algierię i Tunezję i tym właśnie obszarem zajął się Autor niniejszej publikacji. Temat wydaje się dziś szczególnie ważny i interesujący z kilku powodów. Po pierwsze, z uwagi na rolę, jaką w procesie imigracji i integracji w regionie Śródziemnomorza mogłaby odegrać diaspora maghrebska we Francji; po drugie, ze względu na znaczenie tego obszaru w stosunkach międzynarodowych; po trzecie, z powodu obaw przed islamizacją Europy wyrażanych przez europejską opinię publiczną. Warto podkreślić, że na wybór tematu przez Autora wpływ miały również jego osobiste doświadczenia (kilkuletni pobyt we Francji wśród przedstawicieli mniejszości maghrebskiej).

Cena: 18,00
Nakład wyczerpany!


Andrzej FELSKI, Krzysztof JASKÓLSKI
Okrętowe urządzenia nawigacyjne. Zbiór przewodników do zajęć laboratoryjnych                                                                          

Rok wydania: 2016
Objętość: s. 132; okładka miękka, foliowana

Zbiór przewodników do zajęć obejmuje zagadnienia przewidziane w programie przedmiotu urządzenia nawigacyjne realizowanym w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru studiów pierwszego stopnia. Publikacja ma pomóc studentom przygotować się do zajęć i realizacji zadań w laboratorium.

Cena: 22,00

Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom III. Kontekst autorski   
red. nauk. Mariola SZCZEPAŃSKA


Rok wydania: 2016
Objętość: s. 123; okładka miękka, foliowana


Tom III składa się z trzech części: opisu wymagań ustawowych, autorskiej struktury programu pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranej placówce, przykładowych programów pracy. Prezentowane w tomie III programy obejmują: placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej z indywidualnym programem korekcyjnym, interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz rodzinę zastępczą spokrewnioną.
 
Cena: 33,00Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom II. Kontekst metodyczny   
red. nauk. Mariola SZCZEPAŃSKA

Rok wydania: 2016
Objętość: s. 231; okładka miękka, foliowana

Tom II porządkują trzy konteksty: prawny, metodyczny i teleologiczny. Część 1 zawiera rozważania na temat prawnego kontekstu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Rozpoczyna się analizą uwarunkowań prawnych, przedstawia rodzaje i podstawy prawne funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego. W części 2 zaprezentowano metodyczny aspekt pracy opiekuńczo-metodycznej w wybranych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej. W części 3 zebrano teksty związane z teleologicznym kontekstem pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Cena: 35,00
Nakład wyczerpany!

 
Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego
red. Marta SZUNIEWICZ


Rok wydania: 2015
Objętość: s. 234; okładka miękka, foliowana


Publikacja jest pierwszą i możliwie kompleksową próbą odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w związku z osiągnięciami automatyki i robotyki. Autorzy artykułów z różnych perspektyw prezentują zagrożenia, szanse i wyzwania, jakie niesie za sobą nasilające się zjawisko automatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki. Poruszają m.in. kwestię legalności wykorzystania tego rodzaju technologii w działaniach bojowych w świetle norm międzynarodowego prawa humanitarnego. 

 


Cena: 25,00

 
"Międzynarodowe Prawo Humanitarne", t. VI: Implementacja prawa humanitarnego

Rok wydania: 2015
Objętość: s. 260; okładka miękka, foliowana

Większość artykułów zebranych w kolejnym tomie "Międzynarodowego Prawa Humanitarnego" porusza pośrednio lub bezpośrednio zagadnienie implementacji prawa. Autorzy widzą bowiem potrzebę głębszej refleksji m.in. nad problemem implementacji prawa międzynarodowego publicznego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Implementacja jest rozumiana dwojako: w szerszym sensie - jako wszelkie działania mające na celu stosowanie norm międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w węższym - jako wprowadzenie norm prawa humanitarnego do wewnętrznych porządków prawnych państw.
 
Cena: 20,00
Zapytaj o dostępność!

Siła i strategia bezpieczeństwa narodowego
red. Dariusz R. BUGAJSKI, Robert RYBAK

Rok wydania: 2015
Objętość: s. 228; okładka miękka, foliowana

W publikacji zebrano artykuły dwunastu autorów. Inspiracją do jej powstania były zmiany zachodzące w otoczeniu międzynarodowym Polski. Autorzy poruszają w swoich rozważaniach zarówno zagadnienia strategiczne, jak i doktrynalne. Szczególną uwagę zwracają na problematykę morską, której jednak zabrakło (co autorzy przyjmują ze zdziwieniem) w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP opracowanej w 2014 r. 

Cena: 20,00
Nakład wyczerpany!

Podstawowe procedury załogi maszynowej statku     
(Basic ship procedures for engine room crew)
wybór i tłumaczenie Tomasz LUS

Rok wydania: 2015
Objętość: s. 84; okładka miękka, foliowana


Skrypt został opracowany na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej www.marineinsight.com. W kolumnie lewej przywołano tekst w języku angielskim, w kolumnie prawej - polskie tłumaczenie. Publikacja przeznaczona jest dla studentów akademii morskich, uczniów morskich szkół średnich i słuchaczy kursów przygotowujących się do eksploatacji siłowni okrętowych.

Cena: 46,60

Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom I. Kontekst teoretyczny  
red. nauk. Mariola Szczepańska

Rok wydania: 2015
Objętość: s. 388; okładka miękka, foliowana

Jest to pierwszy tom publikacji na temat pracy opiekuńczo-wychowawczej. Ma on charakter teoretyczny i uwzględnia rozważania prezentowane w trzech kontekstach: temporalnym (historia opieki i wychowania od starożytności do współczesności), podmiotowym (rodzina oraz praca indywidualna z potrzebującymi) i instytucjonalnym (praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach państwowych, stowarzyszeniach i fundacjach).

Cena: 21,00
Nakład wyczerpany!

Bogdan POJAWA                                               
Termodynamika techniczna. Część 1

Rok wydania: 2015
Objętość: s. 186; okładka miękka, foliowana


Niniejszy skrypt jest przeznaczony w szczególności dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalnościach eksploatacja siłowni okrętowych oraz mechatronika. W pierwszej części niniejszego skryptu dość obszernie wyłożono podstawy termodynamiki technicznej. Zdefiniowano wszystkie istotne pojęcia, przedstawiono wielkości fizyczne wraz ze stosowanym układem jednostek miar tak, aby były jednoznacznie interpretowane przez czytelnika. Dodatkowo treści wzbogacono licznymi przykładami i objaśnieniami.


 
Cena: 26,00
Janusz KOLENDA                                        
Lectures on Vibrations

Rok wydania: 2015 (wydanie II uzupełnione)
Objętość: s. 244; okładka miękka, foliowanaSpis treści


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Cena: 52,00
Ostatnie egzemplarze!
Marta SZUNIEWICZ                                       
Łączenie rodzin cudzoziemców. Studium prawnomiędzynarodowe

Rok wydania: 2014
Objętość: s. 460; okładka miękka, foliowana

Problematyka łączenia rodzin cudzoziemców nie była do tej pory zbyt często i szeroko podejmowana przez przedstawicieli polskiej nauki. Publikacja zainteresuje nie tylko teoretyków, ale również praktyków, urzędników imigracyjnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw imigrantów i uchodźców.

 
Cena: 32,00
Dariusz ŻOŁNIERUK                                     
Astronawigacja. Część I. Wprowadzenie do astronawigacji. Pomoce astronawigacyjne

Rok wydania: 2014, reprint wydania z 2008 r.
Objętość: s. 496; okładka miękka, foliowana

Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy studiów wyższych i wyższych studiów zawodowych na kierunku nawigacja. Część I zawiera podstawy teoretyczne astronawigacji oraz wykorzystania środków technicznych i wydawnictw astronawigacyjnych.
Cena: 20,00
Krzysztof LIGĘZA                             
Leksykon działań sił morskich

Rok wydania: 2013
Objętość: s. 176; okładka miękka, foliowana

W leksykonie zaprezentowano wybrane podstawowe hasła oraz ich definicje związane z taktyką ogólną i taktyką rodzajów działań marynarki wojennej. Niniejsze opracowanie stanowi próbę ujednolicenia i jednoznacznego zrozumienia bogatego, niezwykle złożonego, wciąż rozwijającego się słownictwa wojskowego dotyczącego taktyki.
Cena: 35,00

Dariusz ŻOŁNIERUK                                
Astronawigacja. Część II. Zastosowanie metod astronomicznych w nawigacji

Rok wydania: 2014 (wydanie III)
Objętość: s. 530; okładka miękka, foliowana

Podręcznik przeznaczony jest dla słuchaczy studiów wyższych o specjalnościach realizowanych na kierunku nawigacja w wariancie morskim, a także dla wszystkich entuzjastów astronawigacji. Część II podręcznika dotyczy określania astronomicznych linii pozycyjnych oraz jednoczesnych i niejednoczesnych astronomicznych pozycji obserwowanych, a także astronomicznej korekty wskazań urządzeń kompasowych i planowania obserwacji astronomicznych na pokładzie jednostki.
Cena: 17,20 
"Międzynarodowe Prawo Humanitarne", tom IV: Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy                                

Rok wydania: 2013
Objętość: 383; okładka miękka, foliowana

Przewodnim tematem tomu jest, oprócz rozkazu wojskowego, całkowicie nowe zagadnienie selektywnej eliminacji (targeted killing), znane głównie z praktyki sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Izraela. Termin ten nie został jeszcze zdefiniowany. W tym tomie kilku autorów po raz pierwszy w polskiej literaturze naukowej podejmuje próbę stworzenia ram naukowych tego problemu. 

 
Cena: 23,00
Krzysztof BOCHENEK, Leszek GAWOR, Anna JEDYNAK,
Jerzy KOJKOŁ                                                          

Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki

Rok wydania: 2013
Objętość: 262; okładka miękka, foliowana

Autorzy w sposób syntetyczny ukazali bogactwo polskiej myśli filozoficznej okresu międzywojennego. Ich uwaga koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: poszukiwania epistemologiczne, filozofia społeczna, filozofia prawa i filozofia kultury, a także wartości, fenomenologia Romana Ingardena oraz historia filozofii.


Cena: 26,00
 
Bogdan SZTUROMSKI                                  
Inżynierskie zastosowania MES w problemach mechaniki ciała stałego (na przykładzie programu Abaqus)

Rok wydania: 2013
Objętość: 318; okładka miękka, foliowana

W podręczniku przedstawiono podstawy formułowania zagadnień mechaniki ciała stałego w ujęciu metody elementów skończonych na podstawie komercyjnego oprogramowania Abaqus (proste zagadnienia liniowe, zagadnienia kontaktowe, nieliniowości materiałowe i geometryczne oraz przewodzenie ciepła, wybrane problemy dynamiki). Podręcznik jest kontynuacją książki MES. Podstawy metody elementów skończonych.


Cena: 33,30

Andrzej BURSZTYŃSKI                                     
Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych

Rok wydania: 2013
Objętość: 338; okładka miękka, foliowana

Autor podjął próbę przedstawienia okrętu jako systemu logistycznego, którego głównym zadaniem jest umożliwienie wykorzystania na współczesnym morskim teatrze działań wojennych systemów walki zgodnie z ich przeznaczeniem i który działa we wspierającym go otoczeniu obejmującym systemy zabezpieczenia nawodnego i brzegowego.


Publikacje wydane przed 2013 r.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 1163 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl