Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

ZASADY POBIERANIA OPŁAT
W Akademii pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3) prowadzeniem studiów w języku obcym,
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń
6) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się jednorazowo albo według następującego harmonogramu wpłat ratalnych:
1. rata do 1 października,
2. rata do 30 listopada,
3. rata do 31 grudnia,
4. rata do 31 stycznia,
5. rata do 28 lutego,
6. rata do 31 marca,
7. rata do 30 kwietnia,
8. rata do 31 maja.
W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może określić inną liczbę rat lub termin ich wnoszenia
Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy wskazany przez Akademię.
Akademia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego
Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały może zostać skreślona z listy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających lub szkoleń.
ULGI
Absolwentom ukończonych w AMW studiów l stopnia przysługuje 10% ulga w opłacie za niestacjonarne studia II stopnia.
Absolwentom ukończonych w AMW studiów II stopnia przysługuje 10% ulga w opłacie za niestacjonarne studia doktoranckie.
Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w Akademii oraz pracownikom wojska AMW przysługuje 30% ulga w opłacie za studia niestacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.
Funkcjonariuszom publicznym przysługuje 5% ulga w opłacie za studia niestacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Wymienionej ulgi nie można łączyć z ulgami z innych tytułów.
OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 - STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunki studiów:
1. Nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika.
2. Pedagogika.
3. Stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych.
4. Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.
Sposób płatności  1. 2. 3.   4.
Opłata roczna 4100 3600 - I st
3400 - II st.
3500   3870
Opłata roczna uwzględniająca bonifikatę 4040 3500 - I st.
330 - II st.
3400   3760
Opłata semestralna - 2 raty rocznie - wysokość raty 2050 1800 - I st.
1700 - II st.
1750   1935
Opłata ratalna - 4 raty rocznie - wysokość raty 1050 930 - I st.
875 - II st.
900   990
Opłata ratalna - 8 rat rocznie - wysokość raty 550 480 - I st.
460 - II st.
470   520
 

OPŁATY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI INNYCH NIŻ OKREŚLONYCH W ART. 43 UST. 2 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
 
Forma studiów Wydziały techniczne Wydziały społeczne
Studia stacjonarne 1000 EURO za semestr 800 EURO za semestr
Studia niestacjonarne 600 EURO za semestr 480 EURO za semestr

Do pobrania: 
Zarządzenie Nr 11/2017 Rektora-Komendanta AMW z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2017/2018

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl