Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube


Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. jakości kształcenia
prof. dr hab. Mariusz Zieliński
tel. 261 26 28 73
mail: m.zielinski@amw.gdynia.pl

Prof. dr hab. Mariusz Zieliński jest pełnomocnikiem Rektora – Komendanta ds. jakości kształcenia od 1 września 2016 r.
W 1981 roku ukończył wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego i uzyskał dyplom magistra inżyniera nawigatora.
Po ukończeniu studiów prof. Mariusz Zieliński został skierowany do Grupy Okrętów Szkolnych w Gdyni, gdzie pełniłem służbę na okręcie ORP „Wodnik”. W 1985 roku został skierowany na studia dowódczo-sztabowe do Akademii Wojskowej Narodowej Armii Ludowej NRD (niem. Militärakademie „Friedrich Engels“ der Nationalen Volksarmee der DDR) w Dreźnie, które ukończył z wyróżnieniem w 1989 roku.
Po powrocie do Polski w 1989 roku został asystentem w Zakładzie Taktyki i Sztuki Operacyjnej MW na Wydziale Dowódczo-Sztabowym Akademii Marynarki Wojennej. Równolegle pracował w powołanym przez Komendanta AMW nieetatowym Zakładzie Historii Wojskowości. Aktualnie jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Historii Żeglugi i Marynarki (niem. Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinegeschichte e.V.), które zajmuje się historią żeglugi i sił morskich. W 1996 roku obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk wojskowych, w specjalności taktyczne użycie morskiej techniki wojskowej, a następnie został adiunktem Zakładu Taktyki i Sztuki Operacyjnej Marynarki Wojennej.
W 1998 roku został skierowany na studia podyplomowe do Akademii Dowodzenia Bundeswehry (niem. Führungsakademie der Bundeswehr) w Hamburgu. W 1999 roku powrócił do Zakładu Taktyki i Sztuki Operacyjnej MW Instytutu Dowódczo-Sztabowego AMW na stanowisko adiunkta. W roku 2000, w ramach planu integracji z NATO jako reprezentant Marynarki Wojennej RP został skierowany na staż naukowy do (niem.) Marineoperationsschule w Bremerhaven (niemieckiej Szkoły Operacji Morskich). Równolegle uczestniczył w ww. uczelni w pracach Sojuszniczej grupy roboczej EUROLONGTERM SEA SUB GROUP, która pracowała nad tematyką egzekwowania prawa międzynarodowego na morzu (ang. „Multinational Maritime Law Enforcement”). Wyniki prac grupy wykorzystano do przygotowania kolejnych wariantów sojuszniczych tzw. (ang.) Standing Operational Procedures (Stałych procedur operacyjnych). Udział w pracach ww. grupy roboczej był przyczynkiem do podjęcia tematu wykorzystania sił wielonarodowych w misjach reagowania kryzysowego oraz zabezpieczania ich działań.
W latach 2003-2004 pełnił obowiązki Szefa Katedry Dowodzenia Instytutu Dowódczo-Sztabowego AMW. Począwszy od tego czasu został powołany przez Ministra Infrastruktury (2008-2012) na ławnika Odwoławczej Izby Morskiej.
W 2005 roku zdał kolokwium na podstawie rozprawy habilitacyjnej (w zakresie nauk wojskowych, specjalność: sztuka wojenna) nt. „Europejskie siły morskie w działalności wielonarodowych zespołów zadaniowych”) i został profesorem nadzwyczajnym AMW. W latach 2005-2010 prof. Mariusz Zieliński pełnił obowiązki Komendanta-Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. W tym czasie został wyznaczony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na eksperta zewnętrznego/wizytatora kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Komisji Akredytacyjnej – PKA (obecnie Polska Komisja Akredytacyjna). Od stycznia bieżącego roku z nominacji ww. Ministra jest członkiem Zespołu nauk społecznych i prawnych PKA. Równolegle w latach 2010-2016 był związany z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie pełniłem obowiązki Szefa Katedry Bezpieczeństwa. W międzyczasie w 2012 roku prof. Mariusz Zieliński przygotował monografię pt. „Wielonarodowość w działalności europejskich sił morskich”. Dnia 09 września 2013 roku na podstawie ww. monografii i całości dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominację profesorską (w obszarze nauk społecznych) co skutkowało objęciem stanowiska profesora zwyczajnego na obydwu ww. Uczelniach. Przez ostatnie dziesięć lat prof. Mariusz Zieliński był członkiem Senatu AMW pełniąc m.in. obowiązki Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Promocji.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl