Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Polityka Jakości AMW

 „MORZE, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK"

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu. Akademia, będąca publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. Uczelnia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje studentów na ludzi odważnych, mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej. W swojej działalności Akademia kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i poszanowaniem praw chroniących własność intelektualną oraz najlepszymi tradycjami akademickimi.
Akademia deklaruje stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Jest to możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz spełnieniu wymagań PN-EN ISO 9001:2015 i przestrzeganiu postanowień konwencji międzynarodowych, krajowych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Akademia prowadzi certyfikację na zasadach i w pełnej zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013, którą realizuje Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.
Dla utrzymania wysokiego poziomu jakości usług badawczych, organizację laboratoriów uczelnia opiera na wymaganiach PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2007.
Akademia zapewnia kadrze, studentom, kursantom i słuchaczom uczelni oraz uczestnikom szkoleń, kurów i zjazdów Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy żywienie poprzez przygotowanie bezpiecznych dla zdrowia posiłków, przygotowanych zgodnie z wymaganiami prawa oraz normy PN-EN ISO 22000:2006.
Właściwy przebieg realizowanych w Akademii procesów, możliwy jest dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu  Zintegrowanego Systemu Zarządzania, określeniu obszarów, za które odpowiedzialne są władze uczelni oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów strategicznych, do których należy:
  •  uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił Zbrojnych RP, w szczególności Marynarki Wojennej RP i studentów cywilnych;
  •  podniesienie skuteczności pozyskiwania i wdrożeń prac naukowo-badawczych;
  •  poprawa efektywności i sprawności zarządzania Uczelnią oraz funkcjonowania jej administracji.
Cele strategiczne gwarantujące długoletni, stabilny rozwój Akademii w perspektywie lat 2011–2020 powinny zostać zrealizowane w formie celów operacyjnych. Ocena realizacji celów operacyjnych oraz planowanie działań, podejmowane są co roku podczas przeglądu zarządzania.
Prowadzenie tak pojętej polityki nakłada nieodwracalnie na kierownictwo AMW obowiązek pokazania oraz udokumentowania zdolności do zaspokojenia oczekiwań Sił Zbrojnych RP, gospodarki narodowej oraz słuchaczy i pracowników uczelni. Władze Akademii deklarują, że dołożą wszelkich starań i zapewnią środki, aby niniejsza polityka  była w pełni realizowana.
      Jako rektor-komendant AMW zobowiązuję się nadzorować wdrażanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności, nakazując m.in. przestrzegać zapisów Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oraz wspierając swoim autorytetem działania podejmowane przez pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polecam kierownictwu AMW prowadzić systematyczne przeglądy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, kontrolować jego skuteczność oraz podejmować działania doskonalące.
      Zwracam się do pracowników AMW z prośbą o maksymalną mobilizację i zaangażowanie w stosowanie tak pojętej polityki jakości i bezpieczeństwa żywności. 

        Gdynia dn. 30.10.2017r.
        REKTOR-KOMENDANT
     /-/
        komandor prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl