Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

PROCEDURY PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY 
NA KURSY KWALIFIKACYJNE I DOSKONALĄCE OBOWIĄZUJĄCE W AMW

ZASADY OGÓLNE
1. Żołnierze przyjmowani są na kursy kwalifikacyjne na podstawie „Wykazów imiennych” 
    zatwierdzonych i przesłanych do AMW przez Dyrektora Departamentu Kadr MON.
2. Stawiennictwo słuchaczy na kursy kwalifikacyjne - w przeddzień rozpoczęcia kursu do godziny 20.00.
3. Miejsce stawiennictwa: Gdynia ul. Śmidowicza 69
3. Zakwaterowanie i wyżywienie słuchaczy kursów realizowane jest na terenie AMW.
4. Dokumenty wymagane podczas przyjmowania na kurs:
    - legitymacja służbowa;
    - dowód osobisty;
    - skierowanie z JW (polecenie wyjazdu);
    - poświadczenie bezpieczeństwa lub potwierdzona kopia poświadczenia;
    - zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych 
      lub potwierdzona kopia zaświadczenia;
5. Ubiór i wyposażenie:
    - umundurowanie wyjściowe;
    - umundurowanie polowe;
    - strój sportowy na halę sportową oraz basen;
    - przybory biurowe. 
6. Zmiana terminu stawiennictwa słuchacza na kurs, zwalnianie i oddelegowanie słuchacza 
    z kursu (zwolnienie z zajęć programowych na kursie) następuje za zgodą Dyrektora 
    Departamentu Kadr MON. Z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Kadr MON występuje Dowódca JW.
7. Informację o ewentualnej nagłej zmianie terminu stawiennictwa słuchacza na kurs Dowódca JW 
    przesyła do Rektora - Komendanta (fax 261 26 29 63).
8. Rodzaje i terminy kursów realizowanych w AMW zawarte są w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego     Żołnierzy zawodowych SZ RP.” Plan dostępny jest na stronie internetowej Departamentu Nauki 
    i szkolnictwa Wojskowego w sieci MIL-VAN.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl