Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Regulamin SWFiS

 

REGULAMIN STUDIUM
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


Gdynia 2016

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2
II. PODSTAWOWE ZADANIA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 2
III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 5
IV. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA OŚRODKA SZKOLENIA MORSKIEGO 7
V. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA SEKCJI ŻEGLARSKIEJ 9
VI. OBOWIĄZKI ZESPOŁU PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH (starszy wykładowca, wykładowca, instruktor) 10
VII. ZADANIA PODOFICERA SPECJALISTY 11
VIII. OBOWIĄZKI TECHNIKA 12
IX. OBOWIĄZKI REFERENTA (pracownik wojska) 12
X. ZASADY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 13
XI. PRZEPISY KOŃCOWE 13
XII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STUDIUM 14


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwane w dalszej części studium zostało utworzone na podstawie decyzji Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej Nr 144 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Studium Wojskowo-Morskiego w Studium Szkolenia Ogólnowojskowego i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Studium jest jednostką organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej powołaną do organizowania i realizowania działalności dydaktycznej.
Regulamin studium określa jego zadania, zakres działania, zasady kierowania oraz strukturę.
Na funkcję kierownika studium oraz kierownika ośrodka Szkolenia Morskiego (SM) powołuje rektor na wniosek prorektora ds. wojskowych spośród zatrudnionych w studium nauczycieli akademickich.
Kierownik studium podlega bezpośrednio prorektorowi ds. wojskowych i jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionym w studium.
II. PODSTAWOWE ZADANIA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

1. W zakresie działalności dydaktycznej:
a) organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów i żołnierzy zawodowych na wszystkich formach kształcenia i szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi, programami kształcenia i szkolenia;
b) diagnozowanie poziomu sprawności fizycznej kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów Akademii, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami programowymi;
c) opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz programów kształcenia i szkolenia; kreowanie i wdrażanie nowych kierunków kształcenia z dziedziny wychowania fizycznego i sportu oraz kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w procesie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych;
d) propagowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w celu kształtowania wśród kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów nawyków dbania o własną sprawność fizyczną;
e) podejmowanie inicjatyw dotyczących współzawodnictwa sportowego w uczelni, szkolnictwie wyższym i resorcie obrony narodowej;
f) zabezpieczenie od strony organizacyjnej i osobowej praktyk przypisanych studium;
g) współpraca z jednostkami organizacyjnymi AMW w realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
h) organizowanie i koordynowanie działalności dydaktycznej w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia działalności Akademii;
i) planowanie, rozbudowa i modernizacja bazy szkoleniowej studium.
2. W zakresie działalności służbowej:
a) organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego z żołnierzami zawodowymi w ramach szkolenia uzupełniającego kadry;
b) prowadzenie sprawdzianów sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi;
c) organizowanie imprez sportowych promujących aktywność ruchową i prozdrowotny styl życia;
d) zapewnienie warunków do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w studium;
e) opracowywanie propozycji zamierzeń organizacyjnych do rocznych planów zasadniczych zamierzeń Akademii;
f) współpraca na zasadzie porozumienia z innymi organizacjami sportowymi, między innymi z Klubem Sportowym (KS) „Iskra” przy AMW, WKS „Flota” itp.;
g) udział w przedsięwzięciach krajowych i sojuszniczych (odprawach, szkoleniach itp.) w zakresie wychowania fizycznego i współzawodnictwa sportowego.
3. Zadania, studium w szczególności realizuje poprzez:
a) kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wobec własnego zdrowia (postawy prozdrowotne, higieniczny tryb życia, autokreacja);
b) wychowanie i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w każdym wieku i sytuacji życiowej;
c) stymulowanie rozwoju układu ruchowego, zwiększanie sprawności funkcjonalnej układu krążeniowo - oddechowego, dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny;
d) uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych;
e) wykształcenie niezbędnego w walce zbrojnej poziomu sprawności fizycznej;
f) wielokierunkowe działania z zakresu edukacji militarnej kształtujące umiejętności i wiedzę niezbędną we współczesnych działaniach zbrojnych;
g) wychowanie słuchaczy w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa, zaangażowania w sprawy Ojczyzny, a zwłaszcza umacniania jej obronności;
h) podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości;
i) rozwijanie u słuchaczy cechy i wartości takich, jak: odwaga, lojalność, poczucie honoru i odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach oraz inicjatywę, odporność psychiczną i sprawność fizyczną, jak również umiejętność twórczego myślenia i wytrwałość w pracy;
j) współdziałanie z wyższymi uczelniami wojskowymi i cywilnymi, a także z ośrodkami szkolenia rodzajów wojsk i służb w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie organizacji, planowania i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej.
III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Kierownik studium w swojej działalności służbowej kieruje się normami wynikającymi z przepisów wojskowych, statutu Akademii Marynarki Wojennej, Regulaminu Organizacyjnego Akademii Marynarki Wojennej, niniejszego regulaminu oraz z rozporządzeń, rozkazów, zarządzeń, decyzji oraz innych poleceń i wytycznych przełożonych.
1. Do obowiązków kierownika studium w szczególności należy:
a) kierowanie pracą studium, w tym procesem dydaktycznym i wychowawczym w zakresie wychowania fizycznego i sportu, zapewnienie właściwej organizacji pracy studium;
b) organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami pracy dydaktycznej i regulaminem studiów AMW;
c) sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową prowadzoną w studium, racjonalne wykorzystanie urządzeń, sprzętu i materiałów, rozliczaniem limitów środków szkoleniowych;
d) uaktualnianie i uzupełnianie obudowy dydaktycznej przedmiotów realizowanych w studium, w tym efektów i programów kształcenia (szkolenia), kart przedmiotów i sylabusów oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji dydaktycznej;
e) utrzymywanie dyscypliny i porządku wojskowego podczas realizacji procesu kształcenia słuchaczy;
f) nadzór i kierowanie działalnością sekcji sportowych;
g) planowanie, udzielanie instruktaży oraz pełnienie nadzoru nad zajęciami prowadzonymi przez kadrę dydaktyczną; zatwierdzanie planów – konspektów do zajęć dydaktycznych
h) przedstawianie prorektorowi ds. wojskowych wniosków i propozycji dotyczących działalności ośrodka, trybu, sposobu i realizacji powierzonych mu zadań oraz doskonalenia jego funkcjonowania;
i) nadzór organizacyjny i merytoryczny nad działalnością Ośrodka Szkolenia Morskiego oraz Sekcją Żeglarską;

j) nadzór nad działalnością Akademickiego Centrum Sportowego;
k) zgłaszanie potrzeb w zakresie modernizacji bazy szkoleniowej ośrodka;
l) zapewnienie należytej obsady stanowisk nauczycieli akademickich w studium, a także czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji przez osoby zajmujące te stanowiska;
m) poddawania analizie i ocenie planowanego oraz zrealizowanego obciążenia dydaktycznego podległych nauczycieli akademickich;
n) równomierny podział godzin dydaktycznych pomiędzy podległych nauczycieli akademickich oraz sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem, weryfikacją i obiegiem:
Ð indywidualnych przydziałów zajęć dydaktycznych;
Ð indywidualnych rozliczeń zajęć dydaktycznych;
Ð zbiorczych kart zajęć dydaktycznych w odniesieniu do podległych nauczycieli akademickich.
o) umiejętność zastosowania w praktyce oraz znajomość przepisów wymaganych na zajmowanym stanowisku służbowym;
p) systematyczne pogłębianie wiedzy ogólnej i specjalistycznej (wojskowej) oraz inspirowanie podwładnych do podnoszenia kwalifikacji;
q) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem: przepisów o ochronie informacji niejawnych, dyscypliny wojskowej, bhp, przepisów przeciwpożarowych w ośrodku.
r) prowadzenie kontroli zarządczej oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur gwarantujących pozyskanie i utrzymanie certyfikatów jakości w zakresie kompetencji.
2. Do uprawnień kierownika studium w szczególności należy:
a) przedstawianie wniosków i propozycji kadrowych dotyczących obsady stanowisk w studium;
b) przedstawianie opracowań i materiałów w sprawach pozostających w kompetencjach kierownika studium, a także innych materiałów z zakresu działania studium;
c) przedstawianie wniosków i propozycji w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej studium;
d) przedstawianie wniosków o wyróżnianie żołnierzy i pracowników studium;
e) przedkładanie propozycji dotyczących współpracy z innymi jednostkami i instytucjami szkolnictwa wojskowego i cywilnego;
f) uzgadnianie z dziekanatami rozkładów zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich studium;
g) współdziałanie w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;
h) kierowanie działalnością studium (w czasie nieobecności Kierownika Studium jego obowiązki pełni kierownik Ośrodka Szkolenia Morskiego lub inna wyznaczona osoba).
IV. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA OŚRODKA SZKOLENIA MORSKIEGO
Kierownik Ośrodka Szkolenia Morskiego zwany dalej kierownikiem ośrodka w swojej działalności służbowej kieruje się normami wynikającymi z przepisów wojskowych, statutu Akademii Marynarki Wojennej, Regulaminu Organizacyjego Akademii Marynarki Wojennej, niniejszego regulaminu oraz z rozporządzeń, rozkazów, zarządzeń, decyzji oraz innych poleceń i wytycznych przełożonych.
Kierownik ośrodka jest uprawniony do wydawania poleceń podległej kadrze i pracownikom oraz podejmowania merytorycznych decyzji w zakresie powierzonej mu przez kierownika studium problematyki, podpisywania dokumentów. Zastępuje kierownika studium podczas jego nieobecności oraz jest uprawniony do jego reprezentowania w sprawach pozostających w jego kompetencjach.
Do podstawowych obowiązków kierownik ośrodka należy:
a) kierowanie pracą ośrodka, w tym procesem dydaktycznym i wychowawczym w zakresie w zakresie szkolenia ratownictwa morskiego i eksploatacji jednostek pływających;
b) analizowanie zmian zachodzących w szkoleniu ratowniczym i eksploatacji jednostek pływających oraz przedstawianie odpowiednich propozycji i wniosków do wprowadzenia poprawek w programach nauczania przedmiotów realizowanych w ośrodku;
c) zabezpieczenie od strony organizacyjnej i osobowej praktyk przypisanych ośrodkowi;
d) organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami pracy dydaktycznej i regulaminem studiów AMW;
e) zatwierdzanie planów kalendarzowych, planów-konspektów do zajęć dydaktycznych;
f) zapewnienie należytej obsady stanowisk nauczycieli akademickich w ośrodku, a także czuwanie nad podnoszeniem ich kwalifikacji;
g) sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową prowadzoną w ośrodku, racjonalne wykorzystanie urządzeń, sprzętu i materiałów;
h) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
i) uaktualnianie i uzupełnianie obudowy dydaktycznej przedmiotów realizowanych w studium, w tym efektów i programów kształcenia (szkolenia), kart przedmiotów i sylabusów oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji dydaktycznej;
j