Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 219 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu kursów dokształcających prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte”, osoba przebywająca w AMW na kursach zobowiązana jest do przestrzegania ww. regulaminu.

Wyciąg z regulaminu kursów dokształcających prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
 1. Przełożonym wszystkich uczestników kursów prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej jest Rektor-Komendant AMW.
 2. Żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych w AMW są zobowiązani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych.
 3. Obecność na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych oraz wszelkich formach zajęć praktycznych jest jednym z warunków koniecznych zaliczenia kursu.
 4. Uczestnicy kursów w trakcie zajęć podlegają bezpośrednio staroście (starszemu) grupy, który odpowiada za:
 1. porządek i dyscyplinę w grupie podczas zajęć;
 2. prawidłowe prowadzenie ewidencji obecności na zajęciach;
 3. reprezentowanie grupy w sprawach organizacyjnych.
 1. Uczestnik kursu ma prawo do:
 1. pełnego wykorzystania warunków i możliwości kształcenia jakie stwarza uczelnia;b) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących planu kursu, toku nauki, spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz warunkami socjalno-bytowymi;c) korzystania z pomocy dydaktyczno-naukowej nauczycieli akademickich;
 2. warunkowego dopuszczenia do egzaminu końcowego.
 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania zasad regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących w Akademii;
 2. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz tolerancji w stosunku do innych osób;
 3. poszanowania mienia Akademii, pomocy dydaktycznych, użytkowanych przedmiotów i pomieszczeń oraz racjonalnego wykorzystania materiałów dydaktycznych;
 4. terminowego wnoszenia opłat określonych w par. 2 ust. 1;
 5. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych oraz spełniania innych rygorów określonych w planie kursu.
 1. Uczestnictwo w formach szkolenia i kształcenia:
 1. zleconych przez resort obrony narodowej jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja uczestnika kursu może być rozpatrzona w trybie służbowym, w myśl przepisów normujących czas pracy żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska;
 2. w innych kursach doskonalących jest obowiązkowe. Decyzję o usprawiedliwieniu ewentualnej absencji - po jej zgłoszeniu - podejmuje kierownik kursu. Uczestnikowi, który opuścił ponad 30% zajęć dydaktycznych świadectwo ukończenia kursu nie zostanie wydane.
 1. Za naruszenie przepisów o dyscyplinie wojskowej oraz przepisów obowiązujących w Akademii uczestnik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników, jeżeli m.in. w sposób rażący naruszał przepisy o dyscyplinie wojskowej lub przepisy obowiązujące w AMW.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl