Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Kryteria kwalifikujące do studiowania na zasadach obywateli polskich
Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwo-jowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich [na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)] są uprawnieni:
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Eu-ropejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 j.t., z późn. zm.);
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • posiadacze ważnej Karty Polaka.
Osoby, spełniające jedno z powyższych kryteriów, biorą udział w rekrutacji poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w terminach obowiązujących obywateli polskich.

Uznawanie zagranicznego świadectwa lub dyplomu
Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia według zasad rekrutacji ustalonych dla kandydatów ze starą maturą.

Do zagranicznego świadectwa powinno być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty.

Nie wymagają nostryfikacji świadectwa, które są uznane na podstawie umowy międzynarodowej.

Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach ustalonych na danym kierunku dla obywateli polskich.

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów na wspomnianych wyżej zasadach jeśli został uznany na podstawie umowy międzynarodowej.

Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie w Polsce. W tej sytuacji dyplom zostanie uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku gdy dyplom nie został uznany na podstawie umowy międzynarodowej ani nie daje bezpośredniego dostę-pu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, może zostać uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dy-plomem ukończenia studiów wyższych na drodze nostryfikacji, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Przebieg rekrutacji
Rekrutacja na studia dla kandydatów uprawnionych do podejmowania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich przeprowadzana jest w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestracja i logowanie do systemu dostępne są ze strony http://rekrutacja.amw.gdynia.pl/

UWAGA
 • przed wpisaniem do systemu ERK ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu należy skontak-tować się z właściwą komisją rekrutacyjną w celu przeliczenia wyników wg obowiązującej w AMW skali punktowej;
 • jeśli kandydat na studia nie posiada numeru PESEL, proszony jest o kontakt z komisją rekrutacyjną. Kandydat otrzyma tymczasowy numer, który będzie służył jako identyfikator na potrzeby rekrutacyjne.

Wymagane dokumenty:
 • własnoręcznie podpisany formularz podania(ankiety) o przyjęcie na studia wygenerowany i wydrukowanyz systemu ERK;
 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia — również poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów;
 • nostryfikacja świadectwa (nostryfikacji nie wymagają świadectwa uznane na podstawie umowy międzynarodowej);
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz ww. poświadczenia;
 • poświadczona przez uczelnię kopia paszportu oraz dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • Oświadczenie studenta o studiowaniu w uczelni bez wnoszenia opłat - instrukcja i dokument do pobrania tutaj.
 • 3 (trzy) aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Opłaty
:wysokość opłat dla cudzoziemców pobierających naukę na zasadach innych, niż obowiązujące obywateli polskich można znaleźć tutaj.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl