Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Pliki do pobrania:
1. Uchwała nr 1 w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Akademii.pdf
2. Uchwała nr 2 w sprawie nowego kierunku studiów OCEANOTECHNIKA.pdf
3. Uchwała nr 3 w sprawie nowego kierunku studiów INFORMATYKA.pdf
4. Uchwała nr 4 w sprawie ponownego mianowania dr. hab. J. Kulisia na stanowisko profesoar w AMW.pdf
5. Uchwała nr 5 w sprawie nowego kierunku studiów HISTORIA.pdf
6. Uchwała nr 6 w sprawie powołania doraźnej komisji Senatu AMW.pdf
7. Uchwała nr 7 w sprawie mianowania Jerzego Będźmirowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w AMW.pdf
8. Uchwała nr 8 w sprawie nagrody kontradmirała A.F. Komorowskiego.pdf
9. Uchwała nr 9 w sprawie kierunków badań służących kształtowaniu specjalności naukowej uczelni.pdf
10. uchwała nr 10 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody kmdr. C. Spechtowi za publikację.pdf
11. Uchwała nr 11 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Panu J. Będźmirowskiemu za publikację.pdf
12. Uchwała nr 12 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody MNiSzW za autorstwo książki.pdf
13. Uchwała nr 13 w sprawie rozdziału mandatów na elektorów Akademii.pdf
14. Uchwała nr 14 w sprawie rozdziału mandatów do Senatu AMW.pdf
15. Uchwała nr 15 w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu AMW.pdf
16. Uchwała nr 16 w sprawie określenia warunków przyjęcia na studia wojskowe w AMW w r.a. 2009-2010.pdf
17. Uchwała nr 17 w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.pdf
18. Uchwała nr 18 w sprawie liczby zastępców komendanta-rektora - prorektorów.pdf
19. Uchwała nr 19 w sprawie wymiaru pensum oraz zasad jego obniżania dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AMW.pdf
20. Uchwała nr 20 w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w AMW w r.a. 2008-2009.pdf
21. Uchwała nr 21 w sprawie wytycznych do opracowywania planów studiów i programów nauczania.pdf
22. Uchwała nr 22 w sprawie odwieszenia II stopnia studiów na kierunku stosunki międzynardowe.pdf
23. Uchwała nr 23 w sprawie nadania medalu okolicznościowego 85 lat AMW.pdf
24. Uchwała nr 24 w sprawie przekazania ratowniczo-leczniczego, kontenerowego zestawu hiperbarycznego SERCÓWKA.pdf
25. Uchwała nr 25 w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2007 rok.pdf
26. Uchwała nr 26 w sprawie przyjecia sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz podziału wyniku finansowego.pdf
27. Uchwała nr 27 w sprawie określenia warunków przyjecia na studia cywilne w AMW w r.a. 2009-2010.pdf
28. Uchwała nr 28 w sprawie wolnego naboru studentów cywilnych na kierunki studiów oceanotechnika, informatyka i historia.pdf
29. Uchwała nr 29 w sprawie przeniesienia niestacjonarnych studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.pdf
30. Uchwała nr 30 w sprawie dostosowania minimum kadrowego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.pdf
31. Uchwała nr 31 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia kanclerza AMW.pdf
32. Uchwała nr 33 ws opłat za usługi edukacyjne.pdf
33. Uchwała nr 32 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AMW na 2008 rok.pdf
34. Uchwała nr 35 w sprawie struktury organizacyjnej AMW.pdf
35. Uchwała nr 36 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko dyrektora INiHM AMW.pdf
36. Uchwała nr 37 w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania na stanowisko kierownika Katedry Eksploatacji Jednostki Pływ. AMW.pdf
37. Uchwała nr 38 w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania na stanowisko kierownika Katedry Matematyki i Fizyki AMW.pdf
38. Uchwała nr 39 w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych AMW.pdf
39. Uchwała nr 40 w sprawie wytycznych do opracowywania planów studiów i programów nauczania.pdf
40. Uchwała nr 41 w sprawie zarezerwowania środków w budżecie AMW na realizację zadania inwestycyjnego.pdf
41. Uchwała nr 42 w sprawie zmian planów studiów I i II stopnia kierunków cywilnych.pdf
42. Uchwała nr 43 w sprawie zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi.pdf
43. Uchwała nr 44 w sprawie zmiany uchwały nr 51 z 2007 r..pdf
44. Uchwała nr 45 w sprawie limitu przyjęć na studia cywilne w r.a. 2009-2010.pdf
45. Uchwała nr 46 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2008 rok.pdf
46.Uchwała nr 47 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.pdf
47. Uchwała nr 48 w sprawie wyboru audytora zewnętrznego.pdf
48. Uchwała nr 49 w sprawie dodatkowej rekrutacji na I rok studiów cywilnych w r.a. 2008-2009.pdf
49. Uchwała nr 50 w sprawie powołania stałych komisji senackich.pdf
50. Uchwała nr 51 w sprawie powołania komisji oceniającej Akademii i odwoławczej komisji oceniającej.pdf
51. Uchwała nr 52 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.pdf
52. Uchwała nr 53 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów i komisji odwoławczej.pdf
53. Uchwała nr 54 w sprawie udzielenia promesy Polskiemu Towarzystwu Estetycznemu.pdf
54. Uchwała nr 55 w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego AMW na 2009 rok.pdf
55. Uchwała nr 56 w sprawie zgodności Regulaminu Samorządu Studentów AMW z ustawą i statutem AMW.pdf
56. Uchwała nr 57 w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW w r.a. 2008-2009.pdf
57. Uchwała nr 58 w sprawie przyjęcia regulaminu oceny nauczycieli akademickich.pdf
58. Uchwała nr 59 w sprawie uchylenia uchwały Senatu AMW nr 47 z 2007 r..pdf

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl