Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 1. Uchwała nr 1 w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 2. Uchwała nr 2 w sprawie uporządkowania i utrwalenia zasad używania insygniów oraz tradycyjnych, uroczystych strojów akademickich
 3. Uchwała nr 3 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych na wydziałach AMW
 4. Uchwała nr 4 w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku historia
 5. Uchwała nr 5 w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka
 6. Uchwała nr 6 w sprawie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych w AMW w r.a. 2012-2013
 7. Uchwała nr 7 w sprawie określenia warunków przyjęcia na studia cywilne w AMW w r.a. 2012-2013
 8. Uchwała nr 8 w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
 9. Uchwała nr 9 w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 10. Uchwała nr 10 w sprawie nadania DHC prof. Merkiszowi
 11. Uchwała nr 11 w sprawie pensum dydaktycznego
 12. Uchwała nr 12 w sprawie ankiety oceniającej nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010-2011
 13. Uchwała nr 13 w sprawie akceptacji recezji dorobku naukowego prof. J. Merkisza
 14. Uchwała nr 14 w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej
 15. Uchwała nr 15 w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim
 16. Uchwała nr 16 w sprawie powołania przedstawicieli Senatu AMW do Kolegium Nagród Rektora
 17. Uchwała nr 17 w sprawie zmiany statutu Akademii Marynarki Wojennej
 18. Uchwała nr 18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
 19. Uchwała nr 19 w sprawie pokrycia straty netto za 2010 rok z funduszu zasadniczego
 20. Uchwała nr 20 w sprawie oceny działalności Uczelni i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z jej działalności
 21. Uchwała nr 21 w sprawie oceny działalności Rektora za 2010 rok
 22. Uchwała nr 22 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok
 23. Uchwała nr 23 w sprawie wydzielenia środków na wynagrodzenia
 24. Uchwała nr 24 w sprawie zarezerwowania środków w budżecie AMW na poczet zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego AMW
 25. Uchwała nr 25 w sprawie zamiany nieruchomości oraz ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
 26. Uchwała nr 26 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie sposobu powoływania w AMW prorektorów oraz kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i ich zastępców
 27. Uchwała nr 27 w sprawie nadania Regulaminu szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego AMW
 28. Uchwała nr 28 w sprawie dodatkowego zatrudnienia Dziekana WNiUO
 29. Uchwała nr 29 w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 r.
 30. Uchwała nr 30 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Studentów AMW
 31. Uchwała nr 31 w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2011-2012
 32. Uchwała nr 32 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 33. Uchwała nr 33 w sprawie wytycznych Senatu AMW dla rad wydziałów dotyczących planów studiów i programów kształcenia
 34. Uchwała nr 34 w sprawie przyjęcia założeń do planu rzeczowo-finansowego AMW na 2012 rok
 35. Uchwała nr 35 w sprawie Regulaminu ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej AMW
 36. Uchwała nr 36 w sprawie przyjęcia dokumentu MISJA I STRATEGIA ROZWOJU AMW NA LATA 2011-2020
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl