Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Uchwała nr 1 w sprawie wyborów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kadencję 2012-2016
Uchwała nr 2 w sprawie uchwalenia statutu Akademii Marynarki Wojennej
Uchwała nr 3 w sprawie ukonstytuowania się komisji wyborczej Akademii
Uchwała nr 4 w sprawie realizacji inwestycji w latach 2013-2014
Uchwała nr 5 w sprawie zakupu autobusu w roku 2013
Uchwała nr 6 w sprawie przystąpienia AMW do Narodowego Centrum Badań Bałtyckich Sp. z o.o
Uchwała nr 7 w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia wojskowe w r.a. 2013-2014
Uchwała nr 8 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia cywilne w r.a. 2013-2014
Uchwała nr 9 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 7 z 2011 r. dot. limitu przyjęć
Uchwała nr 10 w sprawie liczby studentów stacjonarnych w r.a. 2011-2012
Uchwała nr 11 w sprawie wniosku o nagrodę MON dla prof. A. Felskiego
Uchwała nr 12 w sprawie wniosku o nagrodę MON dla prof. E. Kozaczki
Uchwała nr 13 w sprawie zmiany uchwały nr 33 z 2011 r. dot. planów studiów i programów kształcenia
Uchwała nr 14 w sprawie efektów kształcenia na WM-E na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn poziom I i II
Uchwała nr 15 w sprawie efektów kształcenia na WNHiS kierunek Stosunki Międzynarodowe poziom I
Uchwała nr 16 w sprawie efektów kształcenia na WNHiS na kierunku Stosunki Międzynarodowe poziom II
Uchwała nr 17 w sprawie efektów kształcenia na WNHiS na kierunku Historia poziom I
Uchwała nr 18 w sprawie efektów kształcenia na WNHiS na kierunku Historia
Uchwała nr 19 w sprawie efektów kształcenia na WNHiS na kierunku Pedagogika poziom I - traci moc, obowiązująca Uchwała nr 42/2017 z dnia 18 maja 2017
Uchwała nr 20 w sprawie zmiany uchwały nr 11 z 2011 r. dot. pensum
Uchwała nr 21 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów AMW
Uchwała nr 22 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów WDiOM
Uchwała nr 23 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków WNiUO
Uchwała nr 24 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 25 w sprawie pensum dydaktycznego
Uchwała nr 26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AMW za 2011 rok
Uchwała nr 27 w sprawie przeznaczenia zysku netto AMW za 2011 rok na fundusz zasadniczy
Uchwała nr 28 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AMW na 2012 rok
Uchwała nr 29 w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia pracowników AMW w 2012 roku
Uchwała nr 30 w sprawie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
Uchwała nr 31 w sprawie dodatkowego zatrudnienia Dziekana WNiUO
Uchwała nr 32 w sprawie ustalenia wytycznych do ppracowania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AMW
Uchwała nr 33 w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 7 z 2011 roku
Uchwała nr 34 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych WNHiS
Uchwała nr 35 w sprawie efektów kształcenia dla studiów Automatyka i Robotyka realizowanych na WM-E
Uchwała nr 36 w sprawie efektów ksztłacenia dla studiów na kierunku Mechatronika realizowanych na WM-E
Uchwała nr 37 w sprawie wyboru komisji oceniającej Akademii i odwoławczej komisji oceniającej - traci moc - Uchwała nr 29/2016 - obowiązująca
Uchwała nr 38 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w AMW
Uchwała nr 39 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów AMW z ustawą i statutem AMW
Uchwała nr 40 w sprawie poparcia wniosku o mianowanie na wyższy stopień wojskowy kmdr. J. Apanowicza
Uchwała nr 41 w sprawie poparcia wniosku o mianowanie na wyższy stopień wojskowy kmdr. por. J. Haffnera
Uchwała nr 42 w sprawie poparcia wniosku o mianowanie na wyższy stopień wojskowy kmdr. por. W. Drobniewskiego
Uchwała nr 43 w sprawie określenia wzoru Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego
Uchwała nr 44 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich realizowanych na WDiOM
Uchwała nr 45 w sprawie powołania senackiej komisji ds. opracowania programu naprawczego Akademii
Uchwała nr 46 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie Administracja publiczna w Polsce i UE
Uchwała nr 47 w sprawie zmiany uchwały nr 30 z 5.06.2012 dot. zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
Uchwała nr 48 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyboru organów kolegialnych i jednoosobowych AMW na kadencję 2012-2016
Uchwała nr 49 w sprawie zmiany uchwały nr 1 z 2012 r. dotyczącej wyborów w AMW
Uchwała nr 50 w sprawie wyborów uzupełniających w AMW na kadencję 2012-2016
Uchwała nr 51 w sprawie nadania Audytorium Biblioteki Głównej AMW imienia kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego
Uchwała nr 52 w sprawie nadania sali komisji senackich imienia kmdr. dypl. Stanisława Kniaziewicza
Uchwała nr 53 w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 7 z 2011 r. dot. warunków przyjęcia na studia cywilne w AMW w r.a. 2012-2013
Uchwała nr 54 w sprawie powołania przedstawicieli Senatu AMW do Kolegium Nagród Rektora
Uchwała nr 55 w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe, poziom II
Uchwała nr 56 w sprawie uchwalenia programu naprawczego AMW
Uchwała nr 57 w sprawie pensum dydaktycznego
Uchwała nr 58 w sprawie limitów przyjęć
Uchwała nr 59 w sprawie powołania komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji
Uchwała nr 60 w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego
Uchwała nr 61 w sprawie wyboru audytora zewnętrznego
Uchwała nr 62 w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie hydtografii
Uchwała nr 63 w sprawie wydania opinii o kandydatach do Rady Bibliotecznej AMW
Uchwała nr 65 w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Senatu AMW w r.a. 2012-2013
Uchwała nr 66 w sprawie wyboru przewodniczacego oraz zastępcy przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
Uchwała nr 67 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia
Uchwała nr 68 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 69 w sprawie unieważnienia uchwały nr 64 z dnia 301.11.2012
Uchwała nr 70 w sprawie posiedzeń Senatu AMW w r.a. 2012-2013
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl