Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2012 rok
Uchwała nr 2 w sprawie zakupu sprzetu specjalistycznego w ramach dotacji celowej w 2014 roku
Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na inwestycje budowlane w ramach dotacji celowej
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2012 rok
Uchwała nr 5 w sprawie wniosku o rozszerzenie rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych na dodatkowe kierunki studiów
Uchwała nr 6 w sprawie wniosku do MON o zawarcie porozumienia z MTBiGM
Uchwała nr 7 w sprawie zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych w r.a 2013-2014 powyżej 2%
Uchwała nr 8 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej studentów oraz jej przewodniczacego i zastępcy
Uchwała nr 9 w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej studentów oraz jej przewodniczącego i zastępcy
Uchwała nr 10 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia cywilne w AMW w r.a. 2014-2015
Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, suplementu do dyplomu oraz indeksów - Traci moc, uchwała obowiązująca - Uchwała nr 48/2017
Uchwała nr 12 w sprawie uchylenia uchwał nr 18 i 19 Rady WNiUO z 13 lutego 2013
Uchwała nr 13 w sprawie opinii Senatu AMW o wypowiedzeniu stosunku pracy
Uchwała nr 14 w sprawie określenia wzoru przeprowadzanej przez studentów ankiety oceniającej nauczycieli akademickich
Uchwała nr 15 w sprawie opinii Senatu dotyczacej wniosku o przyznanie kmdr. por. dr. hab. D. Bugajskiemu nagrody MON za osiągnięcia naukowe
Uchwała nr 16 w sprawie opinii Senatu dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr. hab. J. Przybylskiemu nagrody MON za całokształt dorobku
Uchwała nr 17 w sprawie opinii Senatu dotyczącej wniosku o przyznanie dr. hab. J. Kobierskiemu nagrody MON za osiągnięcia organizacyjne
Uchwała nr 18 w sprawie opinii Senatu odnośnie sprawozdania Zespołu Rektorskiego do opracowania koncepcji przebudowy struktury organizacyjnej AMW
Uchwała nr 19 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 20 w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim - zmiana Uchwały - Uchwała nr 73/2016
Uchwała nr 21 w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok stacjonarnych studiów wyższych w AMW w r.a. 2014-2015
Uchwała nr 22 w sprawie warunków, trybu oraz formy rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na WDiOM w r.a. 2013-2014
Uchwała nr 23 w sprawie zniesienia kierunku studiów - oceanotechnika
Uchwała nr 24 w sprawie zniesienia kierunku studiów - historia
Uchwała nr 25 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w AMW oraz limitu przyjęć w r.a. 2013-2014
Uchwała nr 26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Uchwała nr 27 w sprawie przeznaczeniu zysku netto za 2012 rok na fundusz zasadniczy
Uchwała nr 28 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AMW na 2013 rok
Uchwała nr 29 w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia
Uchwała nr 30 w sprawie określenia zasad podziału środków finansowych z dotacji budżetowych
Uchwała nr 31 w sprawie sprawozdania okresowego z wykonania programu naprawczego AMW
Uchwała nr 32 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dot. projektowania programów kształcenia
Uchwała nr 33 w sprawie zmiany uchwały nr 32 z 05.05.2012 r. dot. wytycznych do opracowywania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
Uchwała nr 34 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 35 w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem AMW Regulaminu Samorządu Studentów AMW
Uchwała nr 36 w sprawie opinii Senatu AMW odnosnie powołania Centrum Doskonalenia Językowego
Uchwała nr 37 w sprawie zmiany Regulaminu ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej AMW
Uchwała nr 38 w sprawie pensum dydaktycznego
Uchwała nr 39 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych
Uchwała nr 40 w sprawie wyborów uzupełniajacych AMW na kadencję 2012-2016
Uchwała nr 41 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka rady nadzorczej spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna"
Uchwała nr 42 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka rady nadzorczej spółki "Radio Gdańsk - Spółka Akcyjna"
Uchwała nr 43 w sprawie określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla kierunku studiów nawigacja
Uchwała nr 44 w sprawie określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn
Uchwała nr 45 w sprawie korekty efektów kształcenia dla kierunku nawigacja
Uchwała nr 46 w sprawie korekty efektów kształcenia dla kierunku informatyka
Uchwała nr 47 w sprawie limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
Uchwała nr 48 w sprawie zmiany przewodniczącego Stałej Komisji Senatu ds. Statutu i Regulaminów
Uchwała nr 49 w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2013/2014drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl