Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 UCHWAŁY SENATU 2014 ROK
 
Nr Tytuł Uchwały Status Uwagi
1  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015  obowiązująca  
 2  w sprawie określenia zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW  traci moc  Uchwała nr 15/2015
 3  w sprawie zmiany uchwały nr 37/2012 Senatu AMW z dnia 5.06.2012 r.  traci moc  Uchwała nr 29/2016
 4  w sprawie zaniechania modernizacji m/s "Pomorzanin"  obowiązująca  
 5  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2013 rok  obowiązująca  
 6  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, poziom kształcenia pierwszy i drugi zmiana uchwały  Uchwała nr 40/2014
 7  w sprawie zmiany uchwały nr 38 z 11.07.2013 r. dotyczącej ustalania zasad zakresu obowiązków nauczycieli akademickich  traci moc  Uchwała nr 25/2015
  Tekst jednolity uchwały nr 38 z 11.07.2013 r. dot. ustalania zasad zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych tekst jednolity  
 8  w sprawie zmiany uchwały nr 1 z 17.02.2011 r. dotyczącej stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy  obowiązująca  
 9  w sprawie określenia warunków i trybu przyjęć na studia cywilne w AMW w r.a.2015-2016  obowiązująca  
 10  w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych  obowiązująca  
 11  w sprawie opinii Senatu AMW dot. wniosku o przyznanie prof. dr. hab. inż. L. Piasecznemu nagrody MON za całokształt dorobku  obowiązująca  
 12  w sprawie opinii Senatu AMW dot. wniosku o przyznanie kmdr. por. dr. hab. inż. T. Praczykowi nagrody MON za osiągnięcia naukowe  obowiązująca  
 13  w sprawie opinii Senatu AMW doty. wniosku o przyznanie nagrody zespołowej MON za osiągnięcia dydaktyczne  obowiązująca  
 14  w sprawie opinii Senatu AMW dot. wniosku o przyznanie kmdr. dr. hab. G. Krasnodębskiemu nagrody MON za osiągnięcia organizacyjne  obowiązująca  
 15  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 22 z 23.04.2012 r.  obowiązująca  
 16  w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia żołnierzy zawodowych i kandydatów na ż.z. na I rok stacjonarnych studiów wyższych w AMW w r.a. 2015-2016  obowiązująca  
 17  w sprawie zmiany uchwały nr 37 Senatu AMW z 05.06.2012 r. obowiązująca  
 18  w sprawie warunków, trybu oraz formy rekrutacji na studia doktoranckie na WDiOM w r.a. 2014-2015 obowiązująca  
 19  w sprawie wyborów uzupełniających w AMW na kadencję 2012-2016  obowiązująca  
 20  w sprawie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie systemów informacji przestrzennej  obowiązująca  
 21  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zastosowania systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej  obowiązująca  
 22  w sprawie określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla kierunku studiów mechatronika  obowiązująca  
 23  w sprawie określenia dodatkowych efektów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku studiów informatyka  obowiązująca  
 24  w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Wytycznych do opracowywania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AMW traci moc  Uchwała nr 31/2016
 25  w sprawie limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014-2015  obowiązująca  
 26  w sprawie określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia zmiana uchwały  Uchwała nr 11/2015
 27  w sprawie przyjęcia wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika  obowiązująca  
 28  w sprawie zmiany załącznika uchwały nr 57 Senatu AMW z dnia 21.11.2013 r.  obowiązująca  
 29  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok  obowiązująca  
 30  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2013 rok na fundusz zasadniczy  obowiązująca  
 31  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AMW na 2014 rok  obowiązująca  
 32  w sprawie określenia wysokości środków na wynagordzenia  obowiązująca  
 33  w sprawie sprawozdania okresowego z wykonania programu naprawczego AMW  obowiązująca  
 34  w sprawie zmiany uchwały nr 24 z 29.05.2014 r. dot. Wytycznych do opracowania programów kształcenia dla kandydatów na ż.z. w AMW  traci moc  Uchwała nr 31/2016
 35  w sprawie określenia warunków i trybu przyjęć na studia cywilne w AMW w r.a. 2014-2015 na nowe kierunki studiów  obowiązująca  
 36 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi  obowiązująca  
 37  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Urzędnik instytucji cywilnych i wojskowych Unii Europejskiej  obowiązująca  
 38  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Menadżer do spraw analiz i zarządzania bezpieczeństwem realizowanych na WDiOM
 obowiązująca  
 39  w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa AMW prof. dr. kpt. ż.w. Danielowi Dudzie  obowiązująca  
40  w sprawie zmiany uchwały nr 6 z 20.02.2014 r. dot. określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów systemy informacyjne w bezpieczeństwie, poziom kształcenia pierwszy i drugi  obowiązująca  
41  w sprawie korekty efektów kształcenia dla kierunku nawigacja  traci moc  Uchwała nr 19/2015
42  w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do zbadania sprawozdania finansowego za 2014 rok  obowiązująca  
43  w sprawie wyborów uzupełniających w AMW na kadencję 2012-2016  obowiązująca  
44  w sprawie powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji  obowiązująca  uzupełnienie - Uchwała nr 71/2015
45  w sprawie powołania przedstawiciela Senatu AMW do Kolegium Nagród Rektora  obowiązująca  
46  w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW w r.a. 2014-2015  obowiązująca  
47  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych  obowiązująca  
48  w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o uhonorowanie kontradmirała Czesława Dyrcza  obowiązująca  
49  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  traci moc
 Uchwała nr 74/2015
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl