Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

UCHWAŁY 2015 ROK
 Nr Tytuł Uchwały Status Uwagi
1 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa AMW prof. dr. kpt. ż.w. Aleksandrowi H. Walczakowi obowiązująca  
 2  w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego obowiązująca  
 3  w sprawie inwestycji budowlanych w ramach dotacji celowej resortu MON w roku 2016 obowiązująca  
 4  w sprawie zakupu sprzętu specjalistycznego w ramach dotacji celowej resortu MON w roku 2016 obowiązująca  
 5  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2014 rok obowiązująca  
 6  w sprawie wyborów uzupełniających w AMW na kadencję 2012-2016  obowiązująca  
 7  w sprawie wniosku o przyznanie prof. K. Ficoniowi nagrody MON za całokształt dorobku  obowiązująca  
 8  w sprawie wniosku o przyznanie kmdr. I. Glozie nagrody MON za osiągnięcia naukowe  obowiązująca  
 9  w sprawie wniosku o przyznanie prof. F. Grabskiemu nagrody MON za osiągnięcia dydaktyczne  obowiązująca  
 10  w sprawie wniosku o przyznanie kmdr. T. Praczykowi nagrody MON za osiągnięcia organizacyjne  obowiązująca  
 11  w sprawie zmiany uchwały nr 26 z 29.05.2014 r. dotyczącej systemu zapewnienia jakości kształcenia  obowiązująca  
 12  w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych  traci moc  Uchwała nr 9/2017
 13  w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów doktoranckich  obowiązująca  
 14  w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających  obowiązująca  
 15  w sprawie zasad postępowania służby kandydackiej cywilnych studentów AMW  traci moc  Uchwała nr 70/2017
 16  w sprawie utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku  obowiązująca  
 17  W sprawie zmiany statutu Akademii Marynarki Wojennej zmiana uchwały
 Uchwała nr 37/2015
 18  w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi oraz zasadami komercjalizacji i korzystania z infrastruktury badawczej uczelni  zmiana uchwały  Uchwała nr 24/2016
 19  w sprawie korekty efektów kształcenia dla kierunku Nawigacja  obowiązująca  
 20  w sprawie określenia warunków rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2016/2017  zmiana uchwały  Uchwała nr 72/2015
 21  w sprawie utworzenia kierunku studiów Studia Marynistyczne oraz ustalenia efektów kształcenia  obowiązująca  
 22  w sprawie wyborów uzupełniających w AMW na kadencję 2012-2016  obowiązująca  
 23  w sprawie uchwalenia regulaminów studiów AMW  obowiązująca  
 24  w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich  obowiązująca  
 25  w sprawie pensum nauczycieli akademickich zmiana uchwały  Uchwała nr 55/2015, Uchwała nr 47/2017, Uchwała nr 61/2017
 26  w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie na WDiOM w r.a. 2015/2016  obowiązująca  
 27  w sprawie rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych do AMW w r.a. 2016/2017  obowiązująca  
 28  w sprawie utworzenia na WDiOM studiów na kierunku Bezpieczeństwo morskie państwa  obowiązująca  
 29  w sprawie liczby miejsc na I rok studiów w r.a. 2015-2016 na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych zmiana uchwały
 Uchwała nr 45/2015
 30  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI wieku  obowiązująca  
 31  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Bezpieczeństwo imprez masowych  obowiązująca  
 32  w sprawie zawiązania w porozumieniu z Uniwersytetem Gdańskim spółki celowej  obowiązująca  
 33  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i warunki zwalniania z tych opłat w AMW  zmiana uchwały  Uchwała nr 69/2015; Uchwała nr 23/2016
 34  w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się  obowiązująca  
 35  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na WDiOM na kierunku Zarządzanie projektami  obowiązująca  
 36  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na WDiOM na kierunku Logistyka działań humanitarnych  obowiązująca  
 37  W sprawie częściowej zmiany uchwały Senatu AMW nr 17 z 26.03.2015 w sprawie zmiany statutu AMW  obowiązująca  
 38  w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rekrutacji w r.a. 2015-2016 na kierunki studiów w AMW: Bezpieczeństwo morskie państwa i Studia marynistyczne  obowiązująca  
 39  w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujące w AMW  zmiana uchwały Uchwała nr 70/2015
 40  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok  obowiązująca  
 41  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2014 rok  obowiązująca  
42 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AMW na 2015 rok obowiązująca  
43 w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia obowiązująca  
44 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 12/2015 z 05.03.2015 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dot. projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych traci moc  Uchwała nr 9/2017
45 w sprawie zmiany uchwały nr 29/2015 z 23.04.2015 w sprawie liczby miejsc na I rok studiów w r.a. 2015-2016 obowiązująca  
46 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych przez WDiOM w zakresie Bezpieczeństwa ekonomicznego państwa obowiązująca  
47 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji na WDiOM obowiązująca  
48 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych na WDiOM Cyberbezpieczeństwo obowiązująca  
49 w sprawie wyborów uzpełniających w AMW na kadencję 2012-2016 obowiązująca  
50 w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy obowiązująca  
51  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy obowiązująca  
52  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna obowiązująca  
53  w sprawie wyrażenia opinii o sprzedaży jednostki pływającej m/s "Puck"  obowiązująca  
54  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanych w ramach dotacji celowej resortu MON w roku 2015  obowiązująca  
55  w sprawie zmiany Uchwały nr 25/2015 z 23.04.2015 w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich  obowiązująca  
56  w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązująca  
57  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu AMW w kadencji 2012-2016  obowiązująca  
58 w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW w listopadzie i grudniu 2015 obowiązująca  
59  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu AMW w kadencji 2012-2016 obowiązująca  
60  zmiana uchwały Senatu nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji i korzystania z infrastruktury badawczej uczelni obowiązująca  
61  w sprawie wyborów uzupełniających w AMW na kadencję 2012-2016 zmiana uchwały  Uchwała nr 66/2015
62  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej ze środków własnych i dotacji celowej resortu Obrony Narodowej - basen obowiązująca  
63  w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej obowiązująca  
64  w sprawie określenia wzoru Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej oraz zasad i trybu jej przyznawania zmiana uchwały  Uchwała nr 35/2017
Załącznik nr 3 - WNIOSEK
 
65  w sprawie wyboru firmy audytorskiej do oceny sprawozdania finansowego za 2015 rok obowiązująca  
66  w sprawie zmiany Uchwały nr 61/2015 z 29.10.2015 w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kadencję 2012-2016 obowiązująca  
67  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej na kadencję 2012-2016 obowiązująca  
68  w sprawie zasad tworzenia funduszu nagród dla studentów i doktorantów obowiązująca  
69  w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2015 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w AMW obowiązująca  
70  w sprawie zmiany uchwały nr 39/2015 w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązująca  
71  w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji senackich Senatu AMW kandencji 2012-2016 obowiązująca  uzupełnienie  do Uchwały nr 44/2014
72  w sprawie zmiany uchwały nr 20/2015 w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2016/2017  obowiązująca  
73  w sprawie określenia wzoru pamiątkowej Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych AMW oraz zasad i trybu jej przyznawania  obowiązująca  
74  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  traci moc  Uchwała nr 75/2016
75  w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok obowiązująca  
76  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Studium Wojskowo-Morskiego obowiązująca  
77  w sprawie wystąpienia Fundacji Fundusz Obrony Narodowej obowiązująca  
 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl