Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

UCHWAŁY SENATU 2016 ROK
Nr Tytuł Uchwały Status Uwagi
 1  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2017 i kolejnych latach  obowiązująca  
 2  w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia laboratoryjnego, logistycznego oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe AMW planowanego do zakupu w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w latach 2017-2018  obowiązująca  
 3  w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Akademii Marynarki Wojennej  obowiązująca  
 4  w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok  obowiązująca  
 5  w sprawie zarządzenia wyborów w Akademii Marynarki Wojennej na kadencję 2016-2020 i ustalenia liczby wybieralnych przedstawicieli do Senatu na kadencję 2016-2020  obowiązująca  
 6  w sprawie powołania komisji wyborczej Akademii, wyboru jej przewodniczącego, wyznaczenia terminów powołania komisji wyborczych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia właściwości każdego z wybieranych prorektorów i zastępców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych  zmiana uchwały  Uchwała nr 3/2017
 7  w sprawie zmiany uchwały nr 15/2015 z 05 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW  traci moc Uchwała nr 70/2017
 8  w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2012-2016  zmiana uchwały  Uchwała nr 41/2016
 9  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w kadencji 2012-2016  obowiązująca  
10  w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu AMW obowiązująca  
11  w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2017/2018 zmiana uchwały  Uchwała nr 7/2017
12  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe, I poziom, profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 11.07.2014 o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca  
13  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe, II poziom, profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca  
14  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku wojsko w systemie służb publicznych, I poziom, profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 11.07.2014 o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca  
15  w sprawie określenia wzoru ankiety do oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów oraz zasad przeprowadzenia badań ankietowych obowiązująca  
16  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2015 rok obowiązująca  
17  w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem AMW Regulaminu Samorządu Studentów AMW obowiązująca  
18  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi KITOWSKIEMU nagrody MON za całokształt dorobku obowiązująca  
19  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. dr. hab. inż. Waldemarowi MIRONIUKOWI nagrody MON za osiągnięcia dydaktyczne  obowiązująca  
20  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. ppor. dr. Rafałowi MIĘTKIEWICZOWI nagrody MON za osiągnięcia naukowe w 2015 roku obowiązująca  
21  w sprawie udzielenia Fundacji Fundusz Obrony Narodowej rekomendacji dotyczącej podjęcia stosownych działań dotyczących pośmiertnych awansów dla marynarzy II RP - obrońców Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 r. obowiązująca  
22  w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej w r.a. 2017/2018
 Uchwała nr 49/2016 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na ŻZ na I rok stacjonarnych studiów wyższych w AMW w r.a. 2017/2018
 
uchylona  Uchwała nr 48/2016
23  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
24  w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 18/2015 z 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji i korzystania z infrastruktury badawczej obowiązująca  
25  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Informatyka poziom drugi obowiązująca  
26  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim traci moc  Uchwała nr 28/2017
27  w sprawie warunków, trybu oraz formy rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na WDiOM w r.a. 2016/2017 obowiązująca  
28  w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w r.a. 2016/2017 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych zmiana uchwały  Uchwała nr 45/2016
29  w sprawie wyboru komisji oceniającej Akademii i odwoławczej komisji oceniającej nauczycieli akademickich obowiązująca  
30  w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem AMW Regulaminu Samorządu Doktorantów AMW traci moc  Uchwała nr 60/2017
31  w sprawie "Wytycznych do opracowywania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej traci moc  Uchwała nr 21/2017 Uchwała nr 74/2017
32  w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej traci moc  Uchwała nr 75/2016
33  w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich  obowiązująca  
34  w sprawie opinii Senatu Akademii Marynarki Wojennej o przekształceniu Centrum Doskonalenia Kursowego obowiązująca  
35  w sprawie utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów "Technologie kosmiczne i satelitarne" oraz określenia kierunkowych efektów kształcenia   Załącznik do uchwały nr 35  obowiązująca  
36 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku nawigacja poziom drugi obowiązująca  
37  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok obowiązująca  
38  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 rok obowiązująca  
39  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2016 rok  obowiązująca  
40  w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia  obowiązująca  
41  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 8/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2012-2016 obowiązująca  
42  w sprawie oceny funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2012-2016 obowiązująca  
43  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AMW obowiązująca  
44  w sprawie zmiany uchwały nr 20/2013 w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim traci moc  Uchwała nr 73/2016
45  w sprawie zmiany uchwały nr 28/2016 w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych obowiązująca  
46  w sprawie wyborów uzpełniających w Akademii Marynarki Wojennej w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
   Decyzja Rektora-Komendanta AMW Nr 113 w sprawie wyznaczenia sekretarza Senatu Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
47   w sprawie wydania opinii o kandydatach do Rady Bibliotecznej Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
48  w sprawie uchylenia uchwały nr 22/2016 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok stacjonarnych studiów wyższych w AMW w roku akademickim 2017/2018 obowiązująca  
49  w sprawie wniosku do Ministra Obrony narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok stacjonarnych studiów wyższych w AMW w roku akademickim 2017/2018 obowiązująca  
50  w sprawie powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 zmiana uchwały
 Uchwała nr 71/2016
Uchwała nr 14/2017
Uchwała nr 22/2017 Uchwała nr 1/2018
51  w sprawie zmiany uchwały nr 31/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do opracowywania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej traci moc  Uchwała nr 21/2017 Uchwała nr 74/2017
52  w sprawie wyborów uzpełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
53  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - dr hab. Zdzisław ŚLIWA obowiązująca  
54  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - prof. Derrill GOLDIZEN obowiązująca  
55  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - dr Jerry HENDRIX obowiązująca  
56  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - dr Ivor NISSEN obowiązująca  
57  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - prof. Michael PETERSEN obowiązująca  
58  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - prof. Daivis PETRAITIS obowiązująca  
59  w sprawie opinii nt. kandydta do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC" - prof. Milan VEGO obowiązująca  
60  w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do zbadania sprawozdania finansowego za 2016 r. obowiązująca  
61  w sprawie obchodów 95. rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
62  w sprawie nadania imienia komandora prof. dr. hab. inż. Leszka PIASECZNEGO audytorium numer 218 w budynku nr 265 obowiązująca  
63  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Coaching obowiązująca  
64  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Coaching edukacyjny obowiązująca  
65  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe obowiązująca  
66  w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz ich przewodniczących i zastępców obowiązująca  
67  w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej doktorantów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz ich przewodniczących i zastępców obowiązująca  
68  w sprawie wygaśnięcia mandatu prorektora ds. nauki obowiązująca  
69  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
70  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
71  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącej powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca  
72  w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia laboratoryjnego, logistycznego oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanego do zakupu w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2018 obowiązująca  
73  w sprawie zmiany uchwały nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim
Uchwała nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
obowiązująca  
74  w sprawie wręczenia kmdr. dr. hab. inż. Waldemarowi MIRONIUKOWI nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 w dodatkowym terminie obowiązująca  
75  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej traci moc  Uchwała nr 75/2017
76  w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW na 2017 rok zmiana uchwały  Uchwała nr 11/2017

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl