Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

UCHWAŁY  SENATU  2017 ROK
NR TYTUŁ  UCHWAŁY STATUS UWAGI
1 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu obowiązująca  
2 w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
3 w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji wybroczej Akademii, wyboru jej przewodniczącego, wyznaczenia terminów powołania komisji wyborczych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia właściwości każdego z wybieranych prorektorów i zastępców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych  obowiązująca  
4 w sprawie wyrażenia zgody na zaniechanie inwestycji budowlanej finansowanej ze środków własnych  obowiązująca  
5 w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2016 rok obowiązująca  
6 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w latach 2018-2020  obowiązująca  
7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2017/2018  obowiązująca  
8 w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych System służb publicznych. Wojska Obrony Terytorialnej obowiązująca  
9 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych  obowiązująca  
10 w sprawie utworzenia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku MECHATRONIKA obowiązująca  
11 w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 76/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. dotyczącej planu posiedzeń Senatu AMW na 2017 rok obowiązująca  
12  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu obowiązująca  
13  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
14  w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 50/2016 z dnia 19 października 2016 dotyczącej powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020.  obowiązująca  
15  w sprawie nadania Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej imienia Lecha KACZYŃSKIEGO  obowiązująca  
16  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu  obowiązująca  
17  w sprawie wyborów uzpełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
18  w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2018/2019  obowiązująca  
19  w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AMW na rok akademicki 2018/2019  obowiązująca  
20  w sprawie warunków, trybu oraz formy rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2017/2018  obowiązująca  
21  w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych do tworzenia planów i programów studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zmiana uchwały  Uchwała nr 74/2017
22  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca  
23  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr. hab. Andrzejowi MAKOWSKIEMU nagrody Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku obowiązująca  
24  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. dr. hab. inż. Piotrowi SZYMAKOWI nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe obowiązująca  
25  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. por. dr. inż. Przemysławowi RODWALD nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne  obowiązująca  
26  w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię  obowiązująca  
27  w sprawie likwidacji kierunku studiów "Studia marynistyczne"  obowiązująca  
28  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika o profilu ogólnoakademickim  obowiązująca  
29  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaoświatowych  obowiązująca  
30  w sprawie zmiany statutu Akademii Marynarkij Wojennej  obowiązująca  
31  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie dr. Kazimierzowi SZCZEPAŃSKIEMU nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne obowiązująca  
32  w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię  obowiązująca  
33  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych  obowiązująca   
34  w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej panu dr. Wincentemu KARAWAJCZYKOWI obowiązująca  
35  w sprawie zmianu Uchwały nr 64/2015 Senatu AMW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej oraz zasad i trybu jej przyznawania
Uchwała nr 64/2015
Załącznik nr 3 - WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE HONOROWĄ ODZNAKĄ AMW
 
 obowiązująca  
36  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Tester oprogramowania  obowiązująca  
37  w sprawie ustanowienia Nagrody imienia kmdr. dr. hab. inż. Ignacego GLOZY, prof. AMW za wybitne walory naukowe pracy dyplomowej  obowiązująca  
38  w sprawie zgody na nabycie "Systemu informatycznego wspierającego zarządzanie uczelnią klasy ERP" obowiązująca 
 
39  w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2018/2019  uchylona  Uchwała nr 63/2017
40  w sprawie kierunków badań służących kształtowaniu specjalności naukowej uczelni na lata 2017-2020 obowiązująca  
41 w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych zmiana uchwały  Uchwała nr 55/2017
42 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
43  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok obowiązująca  
44  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok obowiązująca  
45  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2017 rok obowiązująca  
46  w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia obowiązująca  
47 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym: wymiaru godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad ich obliczania oraz zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych obowiązująca  
48  w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych obowiązująca  
49  w sprawie powołania sekretarza Senatu Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
50  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
51  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach II edycji programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC", prof. Dariusz BOGUCKI obowiązująca  
52  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach II edycji programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC", prof. Thomas-Durell YOUNG obowiązująca  
53  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach II edycji programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC", prof. Geoffrey TILL obowiązująca  
54  w sprawie opinii nt. kandydata do przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach II edycji programu naukowego pn. "KATEDRA AD HOC", Matthew A. TESTERMAN obowiązująca  
55  w sprawie zmianu uchwały nr 41/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych obowiązująca  
56  w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej panu Flotilla Admiral Prof. Dsc. Boyan MEDNIKAROV obowiązująca  
57  w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej panu kontradmirałowi w st. spocz. Hieronimowi Henrykowi PIETRASZKIEWICZOWI obowiązująca  
58  w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej panu Grzegorzowi OLSZAKOWI obowiązująca  
59  w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej panu Mieczysławowi WALCZAKOWI obowiązująca  
60  w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Marynarki Wojennej Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
61  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym: wymiaru godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad ich obliczania oraz zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych obowiązująca  
62  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
63  w sprawie uchylenia uchwały nr 39/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2018/2019  obowiązująca  
64  w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2018/2019  obowiązująca  
65  w sprawie regulaminu działalności racjonalizatorskiej w Akademii Marynarki Wojennej  obowiązująca  
66  w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do zbadania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok  obowiązująca  
67  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2017 obowiązująca  
68  w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii obowiązująca  
69  w sprawie wyborów uzpełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiazująca  
70  w sprawie określenia zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW obowiązująca  
71  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2019 obowiązująca  
72  w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie prof. dr. hab. Andrzejowi MAKOWSKIEMU nagrody Rektora za całokształt dorobku w innym terminie niż inauguracja roku akademickiego obowiązująca  
73  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do pilotażowego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pt. Legia Akademicka obowiązująca  
74  w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 21/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do opracowywania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej" obowiązująca  
75  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej obowiązująca  
76  w sprawie warunków i trybu przyjęcia w roku akademickim 2018/2019 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego obowiązująca  
77  w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW na 2018 rok obowiązująca  


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl