Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Proces rejestracji w terminie do 31 marca br. obejmuje wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej Uczelni oraz dostarczenie do AMW:
 • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, wygenerowanego po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE;
 • świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
 • życiorysu (w formie CV zgodnie ze wzorem);
 • odpisu skróconego aktu urodzenia.
Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego termin wyznacza Rektor-Komendant AMW, należy dostarczyć:
 • świadectwo dojrzałości;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (numer rachunku bankowego AMW można znaleźć w odnośniku Informacje dla kandydatów) UWAGA! Opłatę rekrutacyjną należy wnieść co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego tj. do 26 czerwca 2018 r.;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.
Dopuszcza się dostarczenie kserokopii świadectwa dojrzałości, w takim przypadku oryginał lub odpis należy przedłożyć w dniu rejestracji kandydatów.

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:
 • osobiście w siedzibie uczelni: Kancelaria jawna AMW - pom. 349, blok nr 5
  (przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-10.00 oraz 13.00-15.00);
 • listem poleconym na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego):
  Akademia Marynarki Wojennej
  ul. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia
  z dopiskiem "studia wojskowe".
Termin postępowania rekrutacyjnego - 4-6 lipca 2018 r.
Ogłoszenie listy przyjętych na studia - 10 lipca 2018 r.
 
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zasad kierowania kandydatów na Wojskową Komisję Morsko-Lekarską, można znaleźć w dziale Odpowiedzi na pytania kandydatów.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl