Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zasady rekrutacji 2018/2019

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 173):

"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma obowiązek:
 1. W terminie do 31 marca wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do Uczelni:
 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE,
 • świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
 • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
 • odpis skróconego aktu urodzenia.
 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat kierowany jest na badania przez macierzyste WKU do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz wojskowej poradni psychologicznej.
 
W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.
 1. Do dnia 26 czerwca wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych - rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100,00 zł.
 1. Do dnia 4 lipca dostarczyć do Uczelni
 • świadectwo dojrzałości,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy, zaświadczenia, opinie i inne przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Dopuszcza się dostarczenie kserokopii świadectwa dojrzałości. W takim przypadku oryginał lub odpis należy przedłożyć w dniu rejestracji kandydatów.


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w dniach 4-6 lipca 2018 r. w następujących etapach:
 1. 4 lipca 2018 r. – rejestracja przybyłych kandydatów, analiza ukompletowania dostarczonych dokumentów, naliczenie punktów kwalifikacyjnych na podstawie świadectwa dojrzałości.

Kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszej części postępowania rekrutacyjnego w przypadku:
 • braku lub negatywnego orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej lub Wojskowej Poradni Psychologicznej,
 • nie dostarczenia wymaganych dokumentów.
Podczas rejestracji istnieje możliwość dokonania opłaty za nocleg i wyżywienie na czas trwania egzaminów (Informacje dla kandydatów).
 
 1. 5 lipca 2018 r. – analiza i naliczenie punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego (świadectwo dojrzałości/test) oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.
W ramach postępowania rekrutacyjnego odbędą się:
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • ankieta psychologiczna,
 • test znajomości języka angielskiego – dla osób które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
 1. 6 lipca 2018 r.rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie etapy rekrutacji przedstawione w punktach 1, 2.


UWAGA: Akademia Marynarki Wojennej planuje przeprowadzenie w terminie 11-15.06.2018 r. kursu adaptacyjnego dla osób zainteresowanych podjęciem nauki na studiach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl